КЫРГЫЗСКАЯ АКАДЕМИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

КЫРГЫЗСКАЯ АКАДЕМИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

КЫРГЫЗ БИЛИМ БЕРҮҮ АКАДЕМИЯСЫ

Контакты

Адрес:
Бульвар Эркиндик, 25. Кыргызская Республика, 720040, г. Бишкек
Телeфоны:
(+996 312) 622369;
(+996 312) 622368;
Факс:
(+996 312) 665111

Email: izvestia.kao@gmail.com