КЫРГЫЗСКАЯ АКАДЕМИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

КЫРГЫЗСКАЯ АКАДЕМИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

КЫРГЫЗ БИЛИМ БЕРҮҮ АКАДЕМИЯСЫ

Лаборатория проблем технологической области, искусства и культуры здоровья

КРнын Билим берүү жана илим министрлигинин 2017-жылдын 30 мартында

№363/1 буйругуна ылайык түзүлгөн.

Лаборатория ишмердүүлүгүн Кыргыз билим берүү академиясынын (КББА) Уставына, КРнын Билим берүү жөнүндөгү Мыйзамына жана Мамлекеттик стандарттын талаптарына ылайык жүргүзөт.

Лабораториянын негизги максаты: жалпы жана профилдик билим берүүчү окутуу кыргыз, орус, өзбек жана тажик мектептерде, лицейлерде жана гимназияларда информатика, көркөм өнөр, технология, музыка жана дене тарбия предметтерин окутуунун окуу-нормативдик негиздерин аныктоо, окутууну илимий-методикалык жактан жабдуу жана жаңы технологияларын иштеп чыгуу болуп саналат.

Лаборатория төмөндөгүдөй курамдан турат:

 1. Лабораториянын башчысы, илимдин кандидаты.
 2. Адабият боюнча (ГНС)
 3. Көркөм өнөр, Технология боюнча (СНС).
 4. Музыка боюнча (НС).
 5. Дене тарбия боюнча (СНС).
 6. Манас таануу (НС)
 7. Ага лаборант.

Лабораториянын башчысы

Ибирайым кызы Айжан педагогика илимдеринин кандидаты, Кыргыз билим берүү академиясынын Технология жана искусство лабораториясынын башчысы.

Ошондой эле Кыргыз билим берүү академиясынын Табигый-математикалык дисциплиналар жана Жаңы маалыматтык-технологиялар кафедрасында ага окутуучу болуп эмгектенет. КББАнын Жаш окумуштуулар кеңешинин төрайымы.

Айжан Ибирайым кызы отуздан ашуун илимий-методикалык эмгектердин автору. Аларга: жалпы билим берүүчү мектептердин Информатика жана ИКТ предмети боюнча окуу программалары, мугалимдер үчүн методикалык колдонмолору жана илимий макалалары кирет.

Учурда Информатика боюнча КББАнын НИР тарабынан бекитилген илимий темасын жетектейт.

 

 

ЛАБОРАТОРИЯНЫН БАШЧЫСЫНЫН МИЛДЕТИН АТКАРУУЧУ

ДУЙШЕНАЛИЕВ ЖУМАБЕК САПАРАЛИЕВИЧ

УЛУК ИЛИМИЙ КЫЗМАТКЕР

МУЗЫКА ТААНУУЧУ.

 

Дирижёр-хормейстер, музыка таануучу, музыка предмети боюнча адис. 1962-ж. 13.12. Жалал-Абад обл. Ала-Бука рай. Терек-Сай кыштагында төрөлгөн.

1970-77-ж.ж. Сары-Талаа орто мек. 1977-78-ж.ж. «Октябрдын 60 жылдыгы» (азыркы Н.Орозалиев) атындагы орто мектепте окуган.

1978-1982-ж.ж. Ош педагогикалык окуу жайында (музыка бөлүмүн артыкчылык диплом менен) билим алган.

1982-1988-ж.ж. Москва мамлекеттик маданият институтунда окуган.

1988-жылы окууну ийгиликтүү аяктап, Маданият министрлигинин жолдомосу менен Ош МПИнун «Музыка» факультетинде стажер-окутуучу, окутуучу.

1989-1990-ж.ж. КырПИИИ стажер-изилдөөчү.

1990-1991-ж.ж. Гнесиндер ат. ММПИда (азыркы Гнесиндер ат. Москва музыкалык академиясы) «Музыканын теориясы жана тарыхы» кафедрасында илим-изилдөө иштери боюнча стажировкада болот. 1991-94-ж.ж. КырПИИИнун күндүзгү бөлүмүндө аспирантурада билим алган.

1994-2002-ж.ж. ОшМУнун «Искусство» факультетинде окутуучу, ага окутуучу, декандын орун басары.

2002-ж. бери КББАда улук илимий кызматкер, лоб. башчысынын м.а.

Алган сыйлыктары:

«Манас-1000», «Ош-3000», Ош шаарынын жана ОшМУнун, КББАнын, КРнын Билим берүү жана илим министрлигинин, КРнын профсоюз комитетинин Ардак граматаларынын ээси. Республикалык Р.Абдыкадыров атындагы фонддун жана КРнын Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин «Маданияттын мыкты кызматкери» төш белгилери менен сыйланган.  КР Жогорку Кеңешинин “Ардак граматасы”

Ж.С.Дуйшеналиев Музыка предмети боюнча окуу стандарттарынын, окуу программаларынын, 1-2-кл. үчүн окуу китептеринин, окуу колдонмолорунун автору, музыкалык педагогика, методика, музыка таануу, музыкалык-эстетикалык таалим-тарбия  тармактары  боюнча  60 тан илимий жана газета – журналдык макалалардын ээси. Музыка предмети боюнча 12 окуу-методикалык жана хрестоматиялык,  китептерди жазып, билим-тарбия системасына жайылткан.

 

Негизги музыкалык чыгармалары:

 1. «Элегия» (сөзүн жазган: Н.Байтемиров), 4 үндүү аралаш хор үчүн a cappella.
 2. «Нуразат» (4 үндүү аралаш хор үчүн). (сөзүн жазган: Ж.Дуйшеналиев) 4 үндүү аралаш хор үчүн a cappella.
 3. Балдар үчүн: «Апа жыты» (сөзүн жазган: Ш.Сарыгулов), «Мугалим», «Жети нота» (сөздөрүн жазган: С.Рысбаев), «Адептүү баламын» (сөзүн жазган: А.Кыдыров), «Жаңы жыл» (сөзүн жазган: А.Элебесова) ж.б.

И.О. ЗАВ. ЛАБ.

ДУЙШЕНАЛИЕВ ЖУМАБЕК САПАРАЛИЕВИЧ

СНС

МУЗЫКОВЕД

Дирижёр-хормейстер, музыковед, педагог по музыке. Родился 13.12.1962 г. в пос. Терек-Сай, Ала-Букинского р-на Жалал-Абадской обл.

1970-77 г.г. учился в СШ Сары-Талаа, 1977-78 г.г. СШ « 60 лет Октября» Ала-Букинского р-на.

В 1978-1982 г.г.  студент Ошского педучилища, музыкального отд.  (диплом с отличием).

1982-1988 г.г. учился в Московском государственном университете культуры (МГИК).

1988 г. стажер-преп.  ОшГПИ (ныне ОшГУ, факультет «Искусства»)

1989-1990 г.г. стажер-исследователь КирНИИП (ныне КАО).

1990-1991 г.г. стажер-исследователь в Московском Государственном музыкально-педагогическом институте им. Гнесиных. (ныне Московская академия музыки им. Гнесиных, на каф. «Теория и история музыки)

1991-94 г.г. аспирант КирНИИП.

1994-2002 г.г. ст. преп., зам. декана факультета «Искусства» ОшГУ.

С 2002 г. с.н.с., и.о.зав.лаб. КАО.

Награды:

 • «Почетная Грамота» Жогорку Кеңеша
 • «Почетная Грамота» МОиН КР
 • «Отличник культуры» Министерство культуры, информации и туризма
 • «Почетная Грамота» РПК КР, «Манас-1000», «Ош-3000», г.Ош, ОшГУ и КАО.

Научные труды: 

Автор более 60 научно-методических и журнальных статей, 2 учебных пособия, 8 методических и учебно-методических пособий и нотных хрестоматий. Автор и составитель образовательных стандартов, учебных программ по предмету “Музыка”.

Основные музыкальные произведения:

«Элегия»  (для 4-х голосных смешаных хоров). Сл. Н.Байтемирова.

«Нуразат» »  (для 4-х голосных смешаных хоров). Сл. Ж.Дуйшеналиева.

Для детей: «Адептүү баламын» (Сл. А.Кыдырова), «Апа жыты» (Сл. Ш.Сарыгулова), «Мугалим», «Жети нота» (Сл. С.Рысбаева) «Балаты» (Сл. А. Элебесовой) и др.

 

БАЙГАЗИЕВ СОВЕТБЕК ОРОЗКАНОВИЧ

Филология  илимдеринин доктору

Башкы илимий кызматкер

 

1945-ж. 01.05. Нарын обл., Жумгал р, Кайырма айылында төрөлгөн.

1969-ж. Кыргыз мамлекеттик университетин филолог, кыргыз тили жана адабияты мугалими адистиги боюнча аяктаган. Жалпы эмгек стажы: 49 жыл.

Илимий даражасы:

1.Филология  илимдеринин доктору.

2.Профессор.

3.Россиянын Эл аралык педагогикалык жана социалдык илимдер академиясынын академиги.

4.Эл аралык коомдук Айтматов академиясынын академиги.

5.Коомдук Манас академиясынын академиги.

 1. Кыргыз билим берүү академиясынын академиги.

Сыйлыктары:

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу интеллектуалдык менчик боюнча мамлекеттик агентствонун Ардак грамотасы, Казак Республикасынын Кыргызстандагы элчилигинин Ардак грамотасы, Кыргыз Республикасынын  Ардак грамотасы, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Ардак громатасы, Кыргыз Республикасынын илим жана техника жагындагы Мамлекеттик сыйлыгынын лауреаты, Кыргыз Республикасынын Ч.Айтматов атындагы Мамлекеттик жаштар сыйлыгынын лауреаты, Кыргыз Республикасынын элге билим берүү отличниги, “Манас -1000” эстелик  медалы, Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Улуттук тил комиссиясынын  “Кыргыз тили” медалы, Россиянын табигый илимдер академиясынын, К.Д.Ушинский медалы, ВЛКСМ БКнын Ардак грамотасы. Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин Ардак грамотасы (3 жолу), Бишкек шаардык кеңешинин Ардак грамотасы, Эл аралык “Руханият” сыйлыгынын лауреаты, И.Арабаев атындагы сыйлыктын лауреаты, Кыргыз Республикасынын журналистер союзунун сыйлыгынын эки жолку лауреаты, Жоомарт Бөкөнбаев атындагы сыйлыктын лауреаты, Төлөн Насирдинов атындагы сыйлыктын лауреаты, Тоголок Молдо эстелик төш белгиси, Калык Акиев эстелик төш белгиси, “Манас” коомдук бирикмесинин “Манас” төш белгиси, “Манас” коомдук академиясынын “Айкөл Манас” медалы, Эл аралык Түрк академиясынын медалы, “Саякбай” эл аралык   фондусунун медалы, Кыргызстан аялдар конгрессинин “Лидер” медалы,Республикалык “Ардактуу инсандар” коомдук бирикмесинин “Эл сүйгөн жетекчи” медалы, Евразия чыгармачылык гильдиясынын “Спасшим мир” ордени, Москвада, Германияда, Парижде өткөн эл аралык китеп көргөзмөлөрүнүн алтын медалдары.

Наамдары:

 1. Кыргыз Республикасынын билим берүүсүнө эмгек сиңирген кызматкер.
 2. И.Арабаев атындагы КМУнун Ардактуу профессору.

3.Бишкек гуманитардык университетинин Ардактуу профессору. Ош мамлекеттик университетинин Ардактуу профессору.

4.Нарын мамлекеттик университетинин Ардактуу профессору.

5.Талас мамлекеттик университетинин Ардактуу профессору.

6.Чүй университетинин Ардактуу профессору.

 1. Жумгал районунун Ардактуу атуулу.

8.Ала-Бука районунун Ардактуу атуулу.

9.Нарын областынын Ардактуу атуулу.

10.Талас областынын Ардактуу атуулу.

11.Советбек Байгазиев атындагы Жумгал райондук борбордук китепкана.

12.Кыргыз улуттук жазуучулар союзунун мүчөсү.

С.Байгазиев окуу стандарттарынын, окуу программаларынын, окуу китептеринин, окуу колдонмолорунун автору, манастаануу, педагогика, методика, этика, адабияттаануу публицистика, көркөм адабият, таалим-тарбия  тармактары  боюнча  80 китептин  автору  жана  авторлошу.  500гө жакын газета – журналдык макалалардын ээси. Манастаануу боюнча 30 китепти жазып, билим-тарбия системасына жайылткан. Билим берүү жана илим министрлиги 2014-жылы кабыл алган “Тарбия концепциясынын” жетекчиси жана соавтору.

“Иниме кат” педагогикалык китеби 1993-жылдан бери “Кыргыз адабияты” программасына кирип,   ушул убакытка чейин мектептерде окулуп келет.

 

БАЙГАЗИЕВ СОВЕТБЕК ОРОЗКАНОВИЧ

Главный научный сотрудник,

доктор филологических наук, профессор.

 

01.05. 1945 г. рожд. 1964-1969-е гг. учился в Кыргызском Национальном университете им. Ж. Баласагына (бывший университет 50-летия СССР, филологический факультет, учитель кыргызского языка и литературы). Педагогический стаж: 50 лет.

Научная степень:

 1. Доктор филологических наук.
 2. Профессор.
 3. Академик Международной педагогической и социальной академии России.
 4. Академик Международной, общественной академии Айтматова
 5. Академик Общественной  академии Манас.
 6. Академик КАО.

Награды:

 • «Почетная Грамота» КР
 • « Почетная Грамота» ЖК
 • « Почетная Грамота» г.Бишкек
 • « Почетная Грамота» посольства РК в Кыргызстане
 • « Почетная Грамота» госагенства «Кыргызпатент» КР
 • « Почетная Грамота» г.Бишкек
 • « Почетная Грамота» МОиН КР
 • « Почетная Грамота» ЦК ВЛКСМ.
 • «Отличник образования» МОиН КР
 • Лауреат Государственной премии КР, Лауреат Государственной премии  молодежи им. Ч.Айтматова КР,
 • Медаль «Кыргыз тили» государственной комиссии по госязыку при президентте КР, медаль К.Д.Ушинского Академии общественных наук России.
 • Лауреат Международной премии “Руханият”.
 • Памятная медаль «Манас -1000».
 • Лауреат премии им. И.Арабаева.
 • Лауреат премии Союза журналистов КР.
 • Лауреат премии им. Жоомарта Боконбаева.
 • Лауреат премии им. Толона Насирдинова и др.

Звание:

 1. Заслуженный работник образования КР.
 2. Почетный профессор КГУ им. И.Арабаева, БГУ им. Карасаева, ОшГУ, НГУ, ТалГУ, Чүйского университета, Жумгальского и Ала-Букинского районов, Нарынской и  Таласской областей,   ЦР билиотека им. Советбека Байгазиева,  Член Национального Союза КР.

 

Научные труды: автор более 500 научно-методических и газетно-журнальных статей, 8 монографий, более 85 учебных пособий, методических и учебно-методических пособий. Автор и составитель образовательных стандартов, учебных программ по кыргызской литературе.  Руководитель и соавтор “Концепции о воспитании”. Автор педагогической поэмы “Иниме кат”.

 

 МУРЗАЛИЕВА ЗИНА КОЧЕКОВНА

Педагогика илимдеринин кандидаты,

жетектөөчү илимий кызматкер

 

14.09.1951-ж. туулган. СССРдин 50 жылдыгы атындагы Кыргыз мамлекеттик уииверситетинин (учурдагы Ж.Баласагын атындагы КУУ), филология факультети, кыргыз тили, адабияты мугалими. Педагогикалык стажы 43 жыл.

Сыйлыктары: Ардак грамота (№68 орто мектеп), КР профсоюзунан Ардак грамотасы, Ардак грамота РУМК, Ардак грамота Билим берүү министрлиги, КББИ жана КББА, КР Эл агартуунун отличниги.

Илимий эмгектери: 40 тан илимий-методикалык макалалардын, (алардын айрымдары Россиядан, Кытайдан жана Турциядан, Грециядан басылып чыккан), 1 монографиянын, 4 окуу куралынын, 5 методикалык колдонмолордун, 7 окуу-методикалык фильмдердин автору. Алардын кээ бирлери:

 1. Жазуу иштерин жүргүзүүгө карата тексттер топтому. Бишкек. КР ЖЧК, «Гүлчынар». 2015-ж.
 2. Ат атоочту окутуунун методикасы. (Монография). As Print басмаканасы. 2017-ж.
 3. «Манас» эпосундагы билим, таалим-тарбия маселелери жөнүндө. Кытай Республикасы, Урумчу ш. 2015-ж.
 4. Инсанды тарбиялоодо улуттук оюндардын социалдык- педагогикалык функциясы (орду). Түркия. Анадолу мамлекеттик университети. 2015-ж.
 5. «Eski Türk Dilli Halk Olarak Kırgızların “Manas” destanı ve“Manas”taki Gelenekler, Örf Adetler ve Halk Oyunları». Eğitimin Verilmesi. Международная конференция по Турции и турецких исследований Афина-Греция. 2016-ж.
 6. «Көчмөндөр оюндары, «Манас» эпосундагы улуттук оюндардын рухий –  мааниси». Türk halklarının geleneksel spor oyunları ıı. Uluslararasi s-түрк Манас. 2016-ж.
 7. Национальные научные приоритеты фольклоре. Респуб. Калмыкия. г.Элиста. Науч. конференция онлайн режиме. «Методология этнопедагогического исследования 90-летия академика Г.Н.Волкова. 2017-ж.
 8. Конференция «SCIENCE ONLINE XXI: электронные информационные ресурсы для науки и образования», Научно-электронная библиотека eLIBRARY.RU. Австрия. Бад-Гаштайн. 2018 г.
 9. О некоторых педагогических приоритетах в воспитании детей у Алтайских народностей. Ulaanbatar. International Altay Communities Symposium-VII. Mongolia.Ulaanbatar. August, 2018 г.

 

МУРЗАЛИЕВА ЗИНА КОЧЕКОВНА

Ведущий научный сотрудник,

кандидат педагогических наук.

 

14.09. 1951 г. рождения. 1968-1973-е гг. училась в Кыргызском Национальном университете им. Ж. Баласагына (бывший университет 50-летия СССР, филологический факультет, учитель кыргызского языка и литературы). Педагогический стаж: 45 лет.

Награды: Почетная грамота (Средняя школа 68), Почетная грамота профсоюза КР, Почетная грамота РУМК, Почетная грамота министерства образования и науки КР, КИО и КАО, “Отличник образования”.

Научные труды: автор более 40 научно-методических статей, (из них опубликованы в России, Китае, Турции, Греции, Монголии и т.д.), 1 монография, 4 учебных пособия, 5 методических пособий, 7 учебно-методических фильмов.

 1. Сборник текстов по проведению письменных работ. Бишкек. КР ЖЧК, «Гүлчынар». 2015 г.
 2. Методика преподавания местоимений. (Монография). As Print. 2017 г.
 3. О вопросах образования и воспитания в эпосе «Манас». Китайская Республика, Урумчи. 2015 г.
 4. Социально-педагогическая функция национальных игр в воспитании личности. Турция. Государственный университет Анадолу. 2015 г.
 5. «Eski Türk Dilli Halk Olarak Kırgızların “Manas” destanı ve“Manas”taki Gelenekler, Örf Adetler ve Halk Oyunları». Eğitimin Verilmesi. Международная конференция по Турции и турецких исследований Афина-Греция. 2016-г.
 6. «Игры кочевников, духовное значение национальных игр в эпосе «Манас». Türk halklarının geleneksel spor oyunları ıı. Uluslararasi s-түрк Манас. 2016 г.
 7. Национальные и научные приоритеты в фольклоре. Респуб. Калмыкия. г. Элиста. Науч.конференция в онлайн режиме. «Методология этнопедагогического исследования к 90-летию академика Г.Н.Волкова. 2017г.
 8. Конференция «SCIENCE ONLINE XXI: электронные информационные ресурсы для науки и образования», Научно-электронная библиотека LIBRARY.RU. Австрия. Бад-Гаштайн. 2018 г.
 9. О некоторых педагогических приоритетах в воспитании детей у Алтайских народностей. Ulaanbatar. International Altay Communities Symposium-VII. Mongolia.Ulaanbatar. August, 2018 г.
 10. Народные педагогические мысли кыргызов по животноводству. Симпозиум Алтайского общества. 2018 г.

 

 АГА ИЛИМИЙ КЫЗМАТКЕР

АКМАТОВ ДАМИРБЕК АБЫЛАСАНОВИЧ

 

01.03. 1955-ж. Нарын обл. Кочкор р.  Кош-Дөбө айылында төрөлгөн.

1962-ж. башталгыч мектепти Кош-Дөбө айлында окуп, орто мектепти 1972-ж. Кочкор р. Көк-Жар ай-н бүтүргөн. 1972-1977-жж.. Пржевальск мамлекеттик педагогикалык институтунун Көркөм графикалык факультетинде билим алган. Беш бала, он неберенин атасы.

1977-ж. Кочкор р. Көк-Жар ай-да сүрөт, черчение, эмгекке үйрөтүү сабактарынын мугалими болуп иштегн. 1980-ж. «Социалистик мелдештин жеңүүчүсү» жана 1981-ж. «Эл агартуунун отличниги» болгон. 1985-ж. Республикалык мугалимдердин билимин өркүндөтүү институтуна методист болуп которулган.

1992-ж. баштап КББАнын “Технология, искусство жана дене маданияты тармактарынын проблемалары” лабораториясында а.и.к. болуп эмгектенип жатат.

Көркөм өнөр предмети боюнча 1-6-класстары, Технология предметинин 5-6-класстары үчүн окуу топтомдорунун (окуу китептеринин,  окуу методикалык колдонмолорунун) жана 60тан ашык илимий методикалык эмгектердин  автору.

Алар Эстетикалык тарбия берүүнүн Концепциясы, жалпы билим берүүчү орто мектептин «Искусство» жана «Технология» билим берүү тармактарындагы көркөм өнөр, технология предметтери боюнча Мамлекеттик билим берүү стандарттары жана окуу программаларынын  түзүүчүсү, КРнын Сүрөтчүлөр Союзунун мүчөсү.

СТАРШИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК

АКМАТОВ ДАМИРБЕК АБЫЛАСАНОВИЧ

 

Родился 01.03.1955 г в с. Кош-Дөбө, Кочкорского р. Нарынской области.  В 1962 г. пошел в первый класс школы Кош-Дөбө, а в 1965-1972 гг. окончил школу Көк-Жар Кочкорского р.  В 1972-1977 гг. учился в Пржевальском государственном педагогическом институте (художественно-графический факультет). Окончив ВУЗ, в 1977 г. начал работать учителем в с. Көк-Жар Кочкорского района. В 1981 г. получил награду «Отличник образования» КР.  В 1985г. был переведен методистом в Республиканский институт усовершенствования учителей , в кабинет эстетического воспитания.

С 1992 года по настоящее время является старшим научным сотрудником  лаборатории «Проблемы образовательной области технологии, искусства и культуры здоровья» КАО.

Д.А. Акматовым опубликованы более 60-ти работ по проблемам эстетического воспитания, по курсам «Көркөм өнөр» и «Технология». Он является участником разработок концепции эстетического воспитания, Государственных образовательных стандартов и учебных программ по предметам: «Көркөм өнөр», «Черчение» и «Трудовое обучение». Автор учебника «Көркөм өнөр булагы» для воспитателей детских учреждений, учителей начальных классов и родителей, УМК «Көркөм өнөр» 1-6-кл, УМК «Технология» 5-6-кл..

С 2013 года является членом Союза Художников КР

 

 АГА ИЛИМИЙ КЫЗМАТКЕР

МУРЗАЛИЕВА ДЖАМИЛЯ ДЖУМАБАЕВНА

 

10.12.1964-ж, Кыргыз ССРинин, Ош областынын  Кара-Суу  р-нун, Тулейкен айылында төрөлгөн.

1987 ж. Курск мамлекеттик педагогикалык институт (адистиги «Орус тили жана адабияты мугалими») аяктаган.

2016ж. Ж. Баласагын атындагы КУУнун, магистратура болумунун «Филология (орус)» багыты боюнча буткон.

Эмгек тажрыйбасы:32 жыл. 1986 ж. баштап билим берүү тармагында эмгектенет.              1986-1987-ж.ж. Ош ш. Ч. Тулебердиев атындагы № 34 орто мектебинде орус тили жана адабияты мугалими. 1987-1993-ж.ж. Ош ш. Ош педагогикалык  училищасында орус тили жана адабияты окутуучусу. 1993-2002- ж.ж. Ош ш. Ю. Гагарин  атындагы № 17 гимназия- мектебинде орус тили жана адабияты мугалими. 2002- 2006 ж.ж. Ош ш. Мырсабеков атындагы Ош гуманитардык-педагогикалык институтунун (ОГПИ) «Орус тили жана адабияты” кафедрасынын окутуучусу. 2006-2019 ж.ж.  Ош ш. Мырсабеков атындагы Ош гуманитардык-педагогикалык институтунун (ОГПИ) «Орус тили жана адабияты” кафедрасынын ага окутуучусу. 2009-2019 ж.ж. ОГПИнин КРФнын «Орус тили жана адабияты” кафедрасынын башчысы.

2019-жылдын 14 январынан КББАнын «Технология, искусство жана дене маданияты тармактарынын проблемалары» лабораториясынын  ага илимий кызматкери.

Сыйлыктар: «Отличник образования» (2005), Ош ш. РФнын  Башкы консулунун  грамоталары  (2006), (2007), (2010), (2011), ОГПИнин Ардак грамотасы (2005), Ош ш. мэриясынын Ардак грамотасы (2007), Областык профсоюз комитетинин грамотасы (2007),

Билим берүү жана илим Министрилигинин Ардак грамотасы (2008), Областык администрациянын Ардак грамотасы (2008), «Отличник профсоюза» (2009), «Русский Мир» фондунун Ардак грамотасы (2013), Москва ш. сырткы экономикалык байланыштар  департаментинин грамотасы (2014), РФ «Единство» Коомдук фондунун алкышы (2015), «ОГПИнин 90 жылдыгына карата» диплом  (2015), РФ «Единство» Коомдук фондунун Мактоо баракчасы (2016) ж.б.

 МУРЗАЛИЕВА ДЖАМИЛЯ ДЖУМАБАЕВНА

Сташий научный сотрудник

 

Родилась 10.12.1964 г в. с. Тулейкен, Кара-Суйского р-на, Ошской области Кыргызской ССР.

В 1987 г.  окончила Курский государственный педагогический институт (специальность – «русский язык и литература»,  квалификация – учитель русского языка и литературы.

В 2016 году окончила  Кыргызский национальный университет имени Ж. Баласагына, специальность – «Русский язык и литература» и получила степень  магистра, направление  «Филология (русская)».

Стаж и опыт работы: 32 г.,  с 1986 г. работает в системе образования.

1986-1987-г.г. учитель русс. языка и литературы в сш. № 34 им. Тулебердиева г. Ош.

1987-1993-г.г. преп. русс. языка и литературы в Ошском педагогическом училище г. Ош. 1993-2002- г.г. учитель русс. языка и литер-ры школы – гимназии имени Гагарина г. Ош. 2002- 2006 г.г. препод. кафедры русского языка и литер-ры ОГПИ им. Мырсабекова г. Ош. 2006-2019 г.г.  старший препод. кафедры русс. языка   и литер-ры ОГПИ имени А. Мырсабекова г. Ош.

2009- 2019 г.г. заведующая кафедрой русского языка и литературы  КРФ ОГПИ.

С 14 января 2019 года по настоящее время – старший научный сотрудник лаборатории «Проблемы образовательной области технологии, искусства и культуры здоровья» КАО.

 • Награды: «Отличник образования» (2005), Почетная грамота ОГПИ (2005), Грамоты Генерального консульства РФ в г. Ош (2006), (2007), (2010), (2011), Почетная грамота мэрии г.Ош (2007), Грамота областного профсоюза (2007), Почетная грамота МО и НКР (2008), Почетная грамота областной администрации (2008), «Отличник профсоюза» (2009), Почетная грамота фонда «Русский Мир» (2013), Грамота департамента внешнеэкономических связей г. Москвы (2014), Благодарность ОФ «Единство» РФ (2015), Почетное звание “Ветеран ОГПИ” (2015), Диплом к «90 летию ОГПИ» (2015), Благодарственное письмо ОФ «Единство» РФ (2016) и др.

АЛМАРБЕКОВА НУРАЙЫМ

ага лаборанты

1992-ж. 17.09. Нарын облусунун Жумгал районундагы Чаек  айылында тѳрѳлгѳн.

2010 – 2015- жж. Жусуп Баласагын атындагы КУУнин инновациалык технологиялар институтунун экономист(менеджер) адистигин бүтүргөн.

2016 – 2017 жж. КТРКда менеджер болуп иштеген.

2017 – 2018-жж. ОсОО «Нурс мебель» компаниясында менеджер болуп эмгектенген.

2018 – жылдан баштап Кыргыз Билим берүү академиясында Технология, искусство жана ден соолук маданияты тармактарынын проблемалары лабораториясында ага лаборанты болуп эмгектенип келет.

АЛМАРБЕКОВА НУРАЙЫМ

старший лаборант

Родилась 17.09.1992 г. в с. Чаек, Джумгальского р-на, Нарынской  области

2010 – 2015- жж. окончила КНУ имени Ж.Баласагына по специальности экономист(менеджер).

С 2016 по 2017 гг. работала менеджером в ОТРК.

С 2017 по 2018 гг. работала в ОсОО «Нурс мебель» менеджером.

С 15 ноября 2019 года по настоящее время является старшим лаборантом лаборатории «Проблемы образовательной области технологии, искусства и культуры здоровья» КАО.