КЫРГЫЗ БИЛИМ БЕРҮҮ АКАДЕМИЯСЫ

КЫРГЫЗ БИЛИМ БЕРҮҮ АКАДЕМИЯСЫ

КЫРГЫЗСКАЯ АКАДЕМИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

Макалаларга коюлган талаптар

Макалалар А-4 форматта 2 экземплярда басылып (1-экземпляр эксперттер үчүн фамилиясы жазылбай жашыруун берилет, ал эми 2-экземпляр иштеп чыгуу үчүн фамилиясы жазылып берилет) жана электрондук түрдө кабыл алынат. Автор менен байланыш үчүн 2-экземплярга мобилдүү телефонуңуздун номерин жана электрондук почтаңыздын адресин сөзсүз түрдө көргөзүүңүз зарыл. Редакцияга түшкөн макала жөнүндө ырастоо электрондук почта аркылуу жиберилет.

КРнын илимий макалаларга коюлган талаптарына ылайык анын негизги текстинде төмөнкү зарыл элементтер камтылыш керек:

 • актуалдуу педагогикалык көйгөйлөрдү жалпы түрдө коюу жана анын маанилүү илимий же практикалык милдеттери менен байланышы;
 • берилген көйгөйдү чечмелөөнүн негиздери камтылган жана аларга автор таянып акыркы изилдөөлөр менен жарыкка чыккан эмгектердин талдоосу;
 • жалпы көйгөйдүн мурда чечмеленбеген бөлүктөрүнө жазылган макалада арналгандыгын көрсөтүү;
 • макаланын алдына коюлган максатты жана милдеттерди аныктоо;
 • өткөрүлгөн изилдөөнүн алынган илимий жыйынтыктарын толук негиздөө менен баяндоо;
 • жүргүзүлгөн изилдөөдөн тыянактарды чыгаруу менен аталган багыт боюнча келечекте өнүктүрүүнүн перспективаларын көрсөтүү талап кылынат.

Автордук оригиналга коюлган талаптар

 • форматы – МS Word.
 • гарнитурасы – Тimes New Rотеп.
 • шрифттин өлчөмү (кеглъ) -14
 • саптардын ортосундагы аралык (интервал) -1
 • абзацтык ачык жер – 1,27
 • бардык талаачар -2 см
 • мүмкүн болгон болуп чыгаруулар – курсив, каралжын түстө, макаланын аягында адабияттардын тизмесине кирген эмгектерге тексттин ичиндеги шилтемелер квадраттык кашаанын ичинде тизмедеги булактын номерин жана беттердин номерлерин көрсөтүү менен келтирилет.
 • дефис тиреден айырмаланышы тийиш.
 • тире менен тырмакчалар макаланын бардык текстинде бирдей сызыктуу болушу керек.
 • абзацтардын ортосунда өтө чоң аралыктар болбош керек.
 • сүрөттөр жарым тондуу эмес даана ак-кара, WМР, ЕМЕ, CDR, АI, вектордук форматтарда, растрдык сүрөттөлүштөр – ТIFF, JPG форматта 300 чекит/дюймдан кем эмес ажыратуу менен, реалдуу өлчөмдө болуу керек. Бардык сүрөттөр жана таблицалар текст боюнча жайланышы керек. МS Ехсе1, МSVisio программалардагы диаграммалар – баштапкы файл менен чогуу болууга тийиш.

Макаланын текстин компоновкалоо

 • Макаланын башында авторлордун фамилиясы менен инициалдары, даражасы, наамы, иштеген кызматы, жери шаары, өлкөсү – кыргыз, орус жана англис тилиндеги варианттар, электрондук адреси (шрифттин өлчөмү-14 кегль, каралжын түстө оң жагын түздөө менен).
 • макаланын аталышы – чоң тамгалар менен кыргыз, орус жана англис тилдеги варианттар (шрифттин өлчөмү-14 кеглъ, каралжын түс, борбор боюнча түздөө).
 • Аннотация – кыргыз, орус жана англис (Annotation)  тилиндеги варианттар (шрифттин өлчөмү-12 кеглъ, беттин туурасы боюнча түздөө).

Аннотациянын түзүлүшү

 • максаты
 • изилдөөнүн методологиясы жана методикасы…
 • жыйынтыктар…
 • илимий жаңылыгы…
 • практикалык маанилүүлүгү…

Аннотациянын көлөмү 3-5 cүйлөм. Макаланын аталышындагы маалыматтар аннотациянын текстинде кайталанбашы керек.

Түйүндүү түшүнүктөр: сөздөрдүн саны 5-8-кыргыз, орус (ключевые слова) жана англис (кеу words) тилиндеги варианттар (шрифттин өлчөмү-12 кеглъ, беттин туурасы боюнча түздөө, 1 интервал).

Негизги текст адабияттын стилистикалык жана библиографиялык талаптарына дал келиш керек, беттин туурасы боюнча түздөө.

Адабияттардын тизмеси кыргыз жана орус тилинде 5-10 булактарды камтып, аягында кийинки жылдары чыккан 2-3 чет өлкөлүк эмгектер (шрифттин өлчөмү-12 кеглъ, беттин туурасы боюнча түздөө).

Макала мурда башка булакта жарыяланбашы керек, же башка журналдарга жиберилбеши керек.

Аталган талаптарга канааттандырбаган макалалар кароого кабыл алынбайт. Жарыкка чыгарууга кабыл алынбаган материал боюнча кат жазуу жүргүзүлбөйт. Макалалардын кол жазмалары кайтарылбайт.

Төлөм акысы:

Талаптарга жооп берген макалалар журналда төлөмдүү негизде жарыкка чыгарылат.

КББАнын академиктери жана корреспондент-мүчөлөрү үчүн – акысыз.

КББАнын кызматкерлери менен аспиранттары үчүн -1000 сом,

Кыргызстандын мекемелеринин кызматкерлери жана аспиранттары үчүн – 2000сом,

Алыскы жана жакынкы чет өлкөлөрдүн жарандары үчүн – 5000сом.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial