КЫРГЫЗ БИЛИМ БЕРҮҮ АКАДЕМИЯСЫ

КЫРГЫЗ БИЛИМ БЕРҮҮ АКАДЕМИЯСЫ

КЫРГЫЗСКАЯ АКАДЕМИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

Учебные программы

Кыргыз Республикасынын мектепке чейинки билим берүү үчүн программалар

 1. 3төн 6 жашка чейинки балдарды өнүктүрүү «БАЛАЛЫК» программасына методикалык сунуштар
 2. Балдарды мектепке даярдоо «Наристе» программасы (480 часов)

Окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлүүчү мектептер үчүн

Кыргыз Республикасынын жалпы билим берүүчү уюмдарынын 1-4-класстары үчүн предметтик программалар

 1. Кыргыз тилин экинчи тил катары үйрөтүүнүн деңгээлдик программасы 1-4-класстары
 2. Башталгыч класстардын программасы кыргыз тили, адабий окуу жана класстан тышкаркы окуу, математика, мекен таануу 1-4 класс

Кыргыз Республикасынын жалпы билим берүүчү уюмдарынын 5-9-класстары үчүн предметтик программалар

 1. Табият таануу боюнча предметтик программасы 5-классы
 2. Көркөм өнөр предмети боюнча предметтик программасы 5-7-класстары
 3. Музыка предмети боюнча предметтик программасы 5-7-класстары
 4. Технология эмгекке үйрөтүү/черчение боюнча предметтик программасы 5-9-класстары
 5. Тарых боюнча предметтик программасы 5-9 класстары
 6. Кыргыз жана дүйнөлүк адабият боюнча окутуу орус, өзбек жана тажик тилдеринде жүргүзүлгөн билим берүү уюмдарынын 5-9 класстары үчүн предметтик программасы
 7. Математика боюнча предметтик программасы 5-9 класстар
 8. Кыргыз тили боюнча предметтик программасы окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлгөн орто мектептер жана гимназиялардын 5-9-класстары үчүн
 9. Кыргыз тили боюнча предметтик программасы окутуу орус, өзбек, тажик тилдеринде жүргүзүлүүчү мектептердин 5-9 класстары
 10. Кыргыз адабияты боюнча предметтик программасы окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлгөн билим берүү уюмдарынын 5-9 класстары үчүн
 11. Информатика боюнча предметтик программасы 5-9 класстары
 12. Адам жана коом предмети боюнча предметтик программасы 5-9 класстары
 13. Программа по русскому языку для 5-9 классов общеобразовательных школ с кыргызским, узбекским, таджикским языками обучения
 14. Жалпы билим берүүчү мектептеринин 5-9-класстар үчүн СКФ окуу китебинин негизинде түзүлгөн Информатика предметинин программасы
 15. Биология боюнча предметтик программасы 6-9-класстары
 16. География боюнча предметтик программасы 6-9-класстары
 17. Физика боюнча предметтик программасы 7-9-класстары
 18. Химия боюнча предметтик программасы 8-9-класстары

Кыргыз Республикасынын жалпы билим берүүчү уюмдарынын 10-11-класстары үчүн предметтик программалар

 1. Тарбия иштеринин программасы 1-11-класс
 2. Физика боюнча предметтик программасы 10-11 класстары (Базалык деңгээл)
 3. Химия боюнча предметтик программасы 10-11-класстары
 4. Астрономия боюнча предметтик программасы 11 классы (Базалык деңгээл)
 5. Программа аскерге чакырууга чейинки даярдоо 10-11 класстар учун
 6. Кыргыз тили окутуу орус, өзбек, тажик тилдеринде жүргүзүлгөн мектептердин 10-11 класстары үчүн окуу программасы

Учебные программы для дошкольных образовательных организаций Кыргызской Республики

 1. Программа развития детей от 3 до 6 лет «БАЛАЛЫК»
 2. Программа подготовки детей к школе «Наристе» (480 часов)

Школы с русским языком обучения

Учебные программы для 5-9 классов общеобразовательных организаций Кыргызской Республики

 1. Программа по естествознанию для общеобразовательной школы 5 класс
 2. Программа по ИХТ для общеобразовательной школы 5-7 классы
 3. Программа по музыке для общеобразовательной школы 5-7 классы
 4. Программа по технологии для общеобразовательной школы 5-9 классы
 5. Программа по русскому языку для общеобразовательной школы 5-9 классы
 6. Программа по русской литературе для общеобразовательной школы 5-9 классы
 7. Программа по русской и мировой литературе для общеобразовательной школы 5-9 классы
 8. Программа по математике для общеобразовательной школы 5-9 классы
 9. Программа по информатике для общеобразовательной школы 5-9 классы
 10. Программа по истории для общеобразовательной школы 5-9 классы
 11. Программа  по английскому языку для общеобразовательной школы 5-9 классы
 12. Программа по физкультуре для общеобразовательной школы 5-9 классы
 13. Программа по человек и общество для общеобразовательной школы 5-9 классы
 14. Программа по информатике по учебнику ФСК для общеобразовательной школы 5-9 классов
 15. Программа  по биологии для общеобразовательной школы  6-9 классы
 16. Программа по географии для общеобразовательной школы 6-9 классы
 17. Программа по физике для общеобразовательной школы 7-9 классы
 18. Программа по химии для общеобразовательной школы 8-9 классы

Учебные программы для 10-11 классов общеобразовательных организаций Кыргызской Республики

 1. Программа по физике для общеобразовательной школы 10-11 классы
 2. Программа по химии для общеобразовательной школы 10-11 классы
 3. Программа по русскому языку 10-11 классы
 4. Программа по допризывной подготовке для 10-11 классов
 5. Программа по русскому языку для 10-11 классов общеобразовательных школ с кыргызским, узбекским, таджикским языками обучения
 6. Программа  по астрономии для общеобразовательной школы 11 класс
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial