КЫРГЫЗ БИЛИМ БЕРҮҮ АКАДЕМИЯСЫ

КЫРГЫЗ БИЛИМ БЕРҮҮ АКАДЕМИЯСЫ

КЫРГЫЗСКАЯ АКАДЕМИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

Предметные стандарты

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик билим берүү стандарттары

 1. Кыргыз Республикасынын “Мектепке чейинки билим берүү жана балдарды багуу” мамлекеттик билим берүү стандарты
 2. Кыргыз Республикасында жалпы мектептик билимдин мамлекеттик билим берүү стандарты

Окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлүүчү мектептер үчүн

Кыргыз Республикасынын жалпы билим берүүчү уюмдарынын 1-4-класстары үчүн предметтик стандарттар

 1. Мекен таануу боюнча  предметтик стандарт 1-4 класстар
 2. Музыка боюнча предметик стандарт 1-4 класстар
 3. Кыргыз тил жана окуу боюнча предметтик стандарт 1-4 класстар
 4. Предметный стандарт по русскому языку в школах с кыргызским, узбекским, таджикским языками обучения для 1-4 классов

Кыргыз Республикасынын жалпы билим берүүчү уюмдарынын 5-9-класстары үчүн предметтик стандарттар

 1. Табият таануу боюнча предметтик стандарт 5-классы
 2. Музыка боюнча предметтик стандарт 5-7 класстары
 3. Көркөм өнөр боюнча предметтик стандарт 5-7 класстары
 4. Математика боюнча предметтик стандарт 5-9 класстар
 5. Кыргыз адабияты боюнча предметтик стандарт 5-9 класстары
 6. Кыргыз тили боюнча предметтик стандарт 5-9 класстары
 7. Кыргыз адабияты боюнча предметтик стандарт (Окутуу орус, ѳзбек жана тажик тилдеринде жүргүзүлгѳн мектептердин 5-9-класстары үчүн)
 8. Информатика предметинин стандарты 5-9-класстарга
 9. Кыргыз тилин эне тили катары окутуунун стандарты 5-11 класстар
 10. Окутуу орус, өзбек, тажик тилдеринде жүргүзүлүү мектептердин 5-11 класстары үчүн кыргыз тили боюнча предметтик стандарт
 11. Тарых боюнча предметтик стандарт 5-9 класстар үчүн предметтик стандарт
 12. Технология предмети боюнча предметтик стандарт 5-9 класстары
 13. Адам жана коом предмети боюнча предметтик стандарт 5-9 класстары
 14. Предметный стандарт по русскому языку для школ с кыргызским, таджикским, узбекским языками обучения для 5-9 классов
 15. Предметный стандарт по русской литературе для общеобразовательной школы Кыргызской Республики (с кыргызским, узбекским и таджикским языками обучения) 5-9 классов
 16. Дене тарбия боюнча предметтик стандарт 5-9 класстары
 17. Биология боюнча предметтик стандарт 6-9 класстары
 18. География боюнча предметтик стандарт 6-9 класстары
 19. Физика боюнча предметтик стандарт 7–9 класстары
 20. Химия боюнча предметтик стандарт 8-9 класстары

Кыргыз Республикасынын жалпы билим берүүчү уюмдарынын 10-11-класстары үчүн предметтик стандарттар

 1. Кыргыз адабияты боюнча предметтик стандарт (Окутуу орус, ѳзбек жана тажик тилдеринде жүргүзүлгѳн мектептердин 10-11- класстары үчүн)
 2. Кыргыз адабияты боюнча предметтик стандарты 10-11 класстары
 3. Кыргызстан тарыхы жана дүйнөлүк тарых боюнча предметтик стандарт 10-11 класстары
 4. Физика боюнча предметтик стандарт 10-11 класстары
 5. Химия боюнча предметтик стандарт 10-11 класстары
 6. Адам жана коом предмети боюнча предметтик стандарт 10-11 класстары
 7. Биология боюнча предметтик стандарт 10-11 класстары
 8. География боюнча предметтик стандарт 10-11 класстары
 9. Кыргыз жана дүйнөлүк адабияты боюнча предметтик стандарт 10-11 класстары
 10. Математика боюнча предметтик стандарт 10-11 класстары
 11. Предметный стандарт по русской литературе для 10-11-х классов школ с кыргызским, узбекским, таджикским языками обучения
 12. Предметный стандарт по русскому языку для 10-11-х классов школ с кыргызским, узбекским, таджикским языками обучения
 13. Астрономия боюнча предметтик стандарты 11-классы

Государственные образовательные стандарты Кыргызской Республики

 1. Государственный образовательный стандарт Кыргызской Республики “Дошкольное образование и уход за детьми”
 2. Требования к структуре дошкольной образовательной  программы
 3. Государственный образовательный стандарт школьного общего образования Кыргызской Республики

Школы с русским языком обучения

Cтандарты по предметам начальных классов общеобразовательных организаций КР

 1. Предметный стандарт по математике 1-4 класс
 2. Предметный стандарт по русскому языку в 1-4 классах
 3. Предметный стандарт по предмету физическая культура 1-4 класс
 4. Предметный стандарт по изобразительно-художественному творчеству для 1-4 классов
 5. Предметный стандарт по кыргызскому языку в школах с русским, узбекским, таджикским языками обучения для 1-4 классов
 6. Предметный стандарт по технология для 2-4 классов
 7. Предметный стандарт по иностранному языку для 3-4 классов

Cтандарты по предметам для 5-9 классов общеобразовательных школ Кыргызской Республики

 1. Предметный стандарт по естествознанию 5 класс
 2. Предметный стандарт по музыке для 5-7 классов
 3. Предметный стандарт по изобразительному-художественному творчеству для 5-7 классов
 4. Предметный стандарт по математике для 5–9 классов
 5. Предметный стандарт по русской литературе для 5-9 классов
 6. Предметный стандарт по технологии для 5-9 классов
 7. Предметный стандарт по физической культуре для 5-9 классов
 8. Предметный стандарт по человеку и обществу для 5-9 классов
 9. Предметный стандарт по иностранному языку для 5-11 классов
 10. Предметный стандарт по предмету «информатика» для 5-9 классов
 11. Предметный стандарт по истории для 5-9 классов
 12. Предметный стандарт по географии для 5-9 классов
 13. Предметный стандарт по русскому языку для 5-11 классов
 14. Предметный стандарт по биологии для 6-9 классов
 15. Предметный стандарт по физике для 7-9 классов
 16. Предметный стандарт по химии для 8-9 классов

Cтандарты по предметам для 10-11 классов общеобразовательных школ Кыргызской Республики

 1. Предметный стандарт по математике для 10-11 классов
 2. Предметный стандарт по русской литературе для 10-11 классов
 3. Предметный стандарт по физике для 10–11 классов
 4. Предметный стандарт по химии для 10–11 классов
 5. Предметный стандарт по человеку и обществу для 10-11 классов
 6. Предметный стандарт по биологии для 10-11 классов
 7. Предметный стандарт по географии для 10-11 классов
 8. Предметный стандарт по истории кыргызстана и мировой истории для 10-11 классов
 9. Предметный стандарт по астрономии для 11 классов
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial