КЫРГЫЗ БИЛИМ БЕРҮҮ АКАДЕМИЯСЫ

КЫРГЫЗ БИЛИМ БЕРҮҮ АКАДЕМИЯСЫ

КЫРГЫЗСКАЯ АКАДЕМИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

Предметные стандарты

Окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлүүчү мектептер үчүн

Кыргыз Республикасынын жалпы билим берүүчү уюмдарынын 1-4-класстары үчүн предметтик стандарттар

 1. Мекен таануу боюнча  предметтик стандарт 1-4 класстар
 2. Музыка боюнча предметик стандарт 1-4 класстар
 3. Кыргыз тил жана окуу боюнча предметтик стандарт 1-4 класстар
 4. Предметный стандарт по русскому языку в школах с кыргызским, узбекским, таджикским языками обучения для 1-4 классов

Кыргыз Республикасынын жалпы билим берүүчү уюмдарынын 5-9-класстары үчүн предметтик стандарттар

 1. Табият таануу боюнча предметтик стандарт 5-классы
 2. Музыка боюнча предметтик стандарт 5-7 класстары
 3. Көркөм өнөр боюнча предметтик стандарт 5-7 класстары
 4. Математика боюнча предметтик стандарт 5-9 класстар
 5. Кыргыз адабияты боюнча предметтик стандарт 5-9 класстары
 6. Кыргыз тили боюнча предметтик стандарт 5-9 класстары
 7. Кыргыз адабияты боюнча предметтик стандарт (Окутуу орус, ѳзбек жана тажик тилдеринде жүргүзүлгѳн мектептердин 5-9-класстары үчүн)
 8. Информатика предметинин стандарты 5-9-класстарга
 9. Кыргыз тилин эне тили катары окутуунун стандарты 5-11 класстар
 10. Окутуу орус, өзбек, тажик тилдеринде жүргүзүлүү мектептердин 5-11 класстары үчүн кыргыз тили боюнча предметтик стандарт
 11. Тарых боюнча предметтик стандарт 5-9 класстар үчүн предметтик стандарт
 12. Технология предмети боюнча предметтик стандарт 5-9 класстары
 13. Адам жана коом предмети боюнча предметтик стандарт 5-9 класстары
 14. Предметный стандарт по русскому языку для школ с кыргызским, таджикским, узбекским языками обучения для 5-9 классов
 15. Предметный стандарт по русской литературе для общеобразовательной школы Кыргызской Республики (с кыргызским, узбекским и таджикским языками обучения) 5-9 классов
 16. Дене тарбия боюнча предметтик стандарт 5-9 класстары
 17. Биология боюнча предметтик стандарт 6-9 класстары
 18. География боюнча предметтик стандарт 6-9 класстары
 19. Физика боюнча предметтик стандарт 7–9 класстары
 20. Химия боюнча предметтик стандарт 8-9 класстары

Кыргыз Республикасынын жалпы билим берүүчү уюмдарынын 10-11-класстары үчүн предметтик стандарттар

 1. Кыргыз адабияты боюнча предметтик стандарт (Окутуу орус, ѳзбек жана тажик тилдеринде жүргүзүлгѳн мектептердин 10-11- класстары үчүн)
 2. Кыргыз адабияты боюнча предметтик стандарты 10-11 класстары
 3. Кыргызстан тарыхы жана дүйнөлүк тарых боюнча предметтик стандарт 10-11 класстары
 4. Физика боюнча предметтик стандарт 10-11 класстары
 5. Химия боюнча предметтик стандарт 10-11 класстары
 6. Адам жана коом предмети боюнча предметтик стандарт 10-11 класстары
 7. Биология боюнча предметтик стандарт 10-11 класстары
 8. География боюнча предметтик стандарт 10-11 класстары
 9. Кыргыз жана дүйнөлүк адабияты боюнча предметтик стандарт 10-11 класстары
 10. Математика боюнча предметтик стандарт 10-11 класстары
 11. Предметный стандарт по русской литературе для 10-11-х классов школ с кыргызским, узбекским, таджикским языками обучения
 12. Предметный стандарт по русскому языку для 10-11-х классов школ с кыргызским, узбекским, таджикским языками обучения
 13. Астрономия боюнча предметтик стандарты 11-классы

Cтандарты по предметам для дошкольных образовательных организаций КР

 1. Стандарт Кыргызской Республики по дошкольному образованию и уходу за детьми
 2. Требования к структуре дошкольной образовательной  программы

Школы с русским языком обучения

Cтандарты по предметам начальных классов общеобразовательных организаций КР

 1. Предметный стандарт по математике 1-4 класс
 2. Предметный стандарт по русскому языку в 1-4 классах
 3. Предметный стандарт по предмету физическая культура 1-4 класс
 4. Предметный стандарт по изобразительно-художественному творчеству для 1-4 классов
 5. Предметный стандарт по кыргызскому языку в школах с русским, узбекским, таджикским языками обучения для 1-4 классов
 6. Предметный стандарт по технология для 2-4 классов
 7. Предметный стандарт по иностранному языку для 3-4 классов

Cтандарты по предметам для 5-9 классов общеобразовательных школ Кыргызской Республики

 1. Предметный стандарт по естествознанию 5 класс
 2. Предметный стандарт по музыке для 5-7 классов
 3. Предметный стандарт по изобразительному-художественному творчеству для 5-7 классов
 4. Предметный стандарт по математике для 5–9 классов
 5. Предметный стандарт по русской литературе для 5-9 классов
 6. Предметный стандарт по технологии для 5-9 классов
 7. Предметный стандарт по физической культуре для 5-9 классов
 8. Предметный стандарт по человеку и обществу для 5-9 классов
 9. Предметный стандарт по иностранному языку для 5-11 классов
 10. Предметный стандарт по предмету «информатика» для 5-9 классов
 11. Предметный стандарт по истории для 5-9 классов
 12. Предметный стандарт по географии для 5-9 классов
 13. Предметный стандарт по русскому языку для 5-11 классов
 14. Предметный стандарт по биологии для 6-9 классов
 15. Предметный стандарт по физике для 7-9 классов
 16. Предметный стандарт по химии для 8-9 классов

Cтандарты по предметам для 10-11 классов общеобразовательных школ Кыргызской Республики

 1. Предметный стандарт по математике для 10-11 классов
 2. Предметный стандарт по русской литературе для 10-11 классов
 3. Предметный стандарт по физике для 10–11 классов
 4. Предметный стандарт по химии для 10–11 классов
 5. Предметный стандарт по человеку и обществу для 10-11 классов
 6. Предметный стандарт по биологии для 10-11 классов
 7. Предметный стандарт по географии для 10-11 классов
 8. Предметный стандарт по истории кыргызстана и мировой истории для 10-11 классов
 9. Предметный стандарт по астрономии для 11 классов
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial