КЫРГЫЗСКАЯ АКАДЕМИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

КЫРГЫЗСКАЯ АКАДЕМИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

КЫРГЫЗ БИЛИМ БЕРҮҮ АКАДЕМИЯСЫ

Предметные стандарты

Предметные стандарты по предметам для 1-4 классов общеобразовательных организаций Кыргызской Республики

Предметный стандарт по русскому языку в 1-4 классах для  общеобразовательных школ с русским языком обучения
Предметный стандарт по “Изобразительно-художественному творчеству” для 1-4 классов
Предметный стандарт по иностранному языку в 3-4 классах
Башталгыч класстардагы кыргыз тил жана окуу боюнча предметтик стандарт
Предметный стандарт  по кыргызскому языку в школах с русским, узбекским, таджикским языками обучения для 1-4 классов
Жалпы билим берүү уюмдарынын 1-4-класстар үчүн “музыка” боюнча предметтик стандарт
Предметный стандарт по русскому языку в школах с кыргызским, узбекским, таджикским языками обучения для 1 – 4 классов
Предметный стандарт по предмету «Технология» для учащихся 2-4 классов средних общеобразовательных школ
Предметный стандарт по предмету «Физическая культура» для обучающихся в 1-4 классах общеобразовательных школ
Предметный стандарт по предмету «Информатика» для 5-9 классов
Предметный стандарт по математике в начальных классах для обучающихся в 1-4 классах общеобразовательных школ
Башталгыч класстардын мекен таануу интеграцияланган предмети боюнча предметтик стандарты

Предметные стандарты по предметам для 5-9 классов общеобразовательных организаций Кыргызской Республики

Адам жана коом предмети боюнча предметтик стандарты
Предметный стандарт по предмету Биология 6-9 классы
“Биология” предмети боюнча предметтик стандарты
Предметный стандарт по предмету География 6-9 классы
География предмети боюнча предметтик стандарты
Кыргыз адабияты предмети боюнча стандарты
Предметный стандарт по предмету География 6-9 классы
Предметный стандарт по предмету История 5-9 классы
Тарых предмети боюнча стандарты
Информатика предмети боюнча предметтик стандарты
Предметный стандарт по предмету Русская литература для школ с русским языком обучения 5-9 классы
Химия предмети боюнча предметтик стадарты
Предметный стандарт по предмету Русский язык 5-11 классы
Предметный стандарт по предмету Английский язык 3-11 классы
Предметный стандарт по предмету Человек и Общество 5-9 классы
Физика предмети боюнча предметтик стандарты
Кыргыз тили предмети боюнча предметтик стандарты
Предметный стандарт по предмету Музыка 5-7 классы
Музыка предмети боюнча стандарты
Табият таануу” предмети боюнча стандарты
Предметный стандарт по предмету Информатика 5-9 классы
Предметный стандарт по предмету Кыргызский язык_5-9 классы
Предметный стандарт по предмету ИХТ 5-7 классы
Предметный стандарт по предмету Физика 7-9 классы
Предметный стандарт по предмету Химия 5-9 классы
Предметный стандарт по предмету Физическая культура 5-9 классы

Предметные стандарты по предметам для 10-11 классов общеобразовательных организаций Кыргызской Республики

Предметный стандарт по предмету Астрономия
Астрономия предмети боюнча предметтик стандарты (базалык деңгээл)
Предметный стандарт по предмету Биология
Биология предмети боюнча предметтик стандарты (базалык деңгээл)
Предметный стандарт по предмету География
География предмети боюнча предметтик стандарты
Предметный стандарт по предмету История Кыргызстана и мировая история
Кыргызстан тарыхы жана дүйнөлүк тарых боюнча предметтик стандарты
Предметный стандарт по предмету Математика
Кыргыз адабияты предмети боюнча стандарты (окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлгөн мектептер үчүн)
Предметный стандарт по предмету Русская и мировая литература (для школ с кыргызским языком обучения)
Кыргыз жана дүйнөлүк адабияты предмети боюнча предметтик стандарты (окутуу орус, өзбек, тажик тилдеринде жүргүзүлгөн мектептер үчүн)
Предметный стандарт по предмету Русская литература (для школ с русским языком обучения)
Математика предмети боюнча предметтик стандарты (базалык деңгээл)
Предметный стандарт по предмету Физика
Физика предмети боюнча предметтик стандарты (базалык деңгээл)
Предметный стандарт по предмету Химия
Химия боюнча предметтик стандарты
Предметный стандарт по предмету Человек и Общество
Адам жана коом предмети боюнча предметтик стандарты

Copy link
Powered by Social Snap