КЫРГЫЗ БИЛИМ БЕРҮҮ АКАДЕМИЯСЫ

КЫРГЫЗ БИЛИМ БЕРҮҮ АКАДЕМИЯСЫ

КЫРГЫЗСКАЯ АКАДЕМИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

Предметные стандарты

 Кыргыз тилдүү мектептери үчүн

БАШТАЛГЫЧ КЛАССТАРДЫН МЕКЕН ТААНУУ ИНТЕГРАЦИЯЛАНГАН ПРЕДМЕТИ БОЮНЧА  ПРЕДМЕТТИК СТАНДАРТЫ 1-4 КЛАССТАР

ЖАЛПЫ БИЛИМ БЕРҮҮ УЮМДАРЫНЫН 1-4 КЛАССТАР ҮЧҮН “МУЗЫКА” БОЮНЧА ПРЕДМЕТИК СТАНДАРТ

БАШТАЛГЫЧ КЛАССТАРДАГЫ КЫРГЫЗ ТИЛ ЖАНА ОКУУ БОЮНЧА ПРЕДМЕТТИК СТАНДАРТ 1-4 КЛАССТАР

ПРЕДМЕТНЫЙ СТАНДАРТ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ В ШКОЛАХ С КЫРГЫЗСКИМ, УЗБЕКСКИМ, ТАДЖИКСКИМ ЯЗЫКАМИ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ 1-4 КЛАССОВ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖАЛПЫ БИЛИМ БЕРҮҮЧҮ УЮМДАРЫ ҮЧҮН ТАБИЯТ ТААНУУ БОЮНЧА ПРЕДМЕТТИК СТАНДАРТ 5-КЛАСС

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖАЛПЫ БИЛИМ БЕРҮҮ МЕКТЕПТЕРИНИН 5-7 КЛАССТАР ҮЧҮН «МУЗЫКА» БОЮНЧА  ПРЕДМЕТТИК СТАНДАРТ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖАЛПЫ БИЛИМ БЕРҮҮ УЮМДАРЫНЫН 5-7 КЛАССТАР ҮЧҮН «КӨРКӨМ ӨНӨР» БОЮНЧА  ПРЕДМЕТТИК СТАНДАРТ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖАЛПЫ БИЛИМ БЕРҮҮЧҮ УЮМДАРЫНЫН 5-9 КЛАССТАРЫ ҮЧҮН КЫРГЫЗ АДАБИЯТЫ БОЮНЧА ПРЕДМЕТТИК СТАНДАРТЫ

КЫРГЫЗ ТИЛИ ЖАЛПЫ БИЛИМ БЕРҮҮ УЮМДАРЫНЫН 5-9 КЛАССТАР ҮЧҮН ПРЕДМЕТТИК СТАНДАРТ

ТАРЫХ ЖАЛПЫ БИЛИМ БЕРҮҮ УЮМДАРЫНЫН 5-9 КЛАССТАР ҮЧҮН ПРЕДМЕТТИК СТАНДАРТ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖАЛПЫ БИЛИМ БЕРҮҮ УЮМДАРЫНЫН 5-9 КЛАССТАР ҮЧҮН «ТЕХНОЛОГИЯ» БОЮНЧА  ПРЕДМЕТТИК СТАНДАРТ  

АДАМ ЖАНА КООМ ЖАЛПЫ БИЛИМ БЕРҮҮ УЮМДАРЫНЫН 5-9 КЛАССТАР ҮЧҮН ПРЕДМЕТТИК СТАНДАРТ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖАЛПЫ БИЛИМ БЕРҮҮ УЮМДАРЫНЫН 5-9 КЛАССТАР ҮЧҮН «БИОЛОГИЯ» БОЮНЧА  ПРЕДМЕТТИК СТАНДАРТ  

ПРЕДМЕТНЫЙ СТАНДАРТ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ ШКОЛ С КЫРГЫЗСКИМ, ТАДЖИКСКИМ, УЗБЕКСКИМ ЯЗЫКАМИ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ 5-9  КЛАССОВ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖАЛПЫ БИЛИМ БЕРҮҮ УЮМДАРЫНЫН 5-9-КЛАССТАР ҮЧҮН «ДЕНЕ ТАРБИЯ» БОЮНЧА ПРЕДМЕТТИК СТАНДАРТ  

ГЕОГРАФИЯ ЖАЛПЫ БИЛИМ БЕРҮҮ УЮМДАРЫНЫН 6-9 КЛАССТАР ҮЧҮН ПРЕДМЕТТИК СТАНДАРТ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖАЛПЫ БИЛИМ БЕРҮҮЧҮ УЮМДАРЫНЫН 7–9 КЛАССТАРЫ ҮЧҮН ФИЗИКА БОЮНЧА ПРЕДМЕТТИК СТАНДАРТ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖАЛПЫ БИЛИМ БЕРҮҮ УЮМДАРЫНЫН 8-9 КЛАССТАР ҮЧҮН «ХИМИЯ» БОЮНЧА  ПРЕДМЕТТИК СТАНДАРТЫ

ПРЕДМЕТНЫЙ СТАНДАРТ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ ШКОЛ С КЫРГЫЗСКИМ, ТАДЖИКСКИМ, УЗБЕКСКИМ ЯЗЫКАМИ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ 10-11  КЛАССОВ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БИЛИМ БЕРҮҮ УЮМДАРЫНЫН 10-11 КЛАССТАРЫ ҮЧҮН  «КЫРГЫЗ АДАБИЯТЫ» ПРЕДМЕТТИК СТАНДАРТЫ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖАЛПЫ БИЛИМ БЕРҮҮ УЮМДАРЫНЫН 10-11 КЛАССТАРЫ ҮЧҮН «КЫРГЫЗСТАН ТАРЫХЫ  ЖАНА ДҮЙНӨЛҮК ТАРЫХ» БОЮНЧА ПРЕДМЕТТИК СТАНДАРТЫ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖАЛПЫ БИЛИМ БЕРҮҮЧҮ УЮМДАРЫНЫН 10-11 КЛАССТАРЫ ҮЧҮН «ФИЗИКА» БОЮНЧА ПРЕДМЕТТИК СТАНДАРТЫ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖАЛПЫ БИЛИМ БЕРҮҮЧҮ УЮМДАРЫНДА 10-11 КЛАССТАРЫ ҮЧҮН «ХИМИЯ» БОЮНЧА ПРЕДМЕТТИК СТАНДАРТЫ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖАЛПЫ БИЛИМ БЕРҮҮ УЮМДАРЫНЫН 10-11 КЛАССТАРЫ ҮЧҮН «АДАМ ЖАНА КООМ»  ПРЕДМЕТИ БОЮНЧА ПРЕДМЕТТИК СТАНДАРТ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖАЛПЫ БИЛИМ БЕРҮҮЧҮ УЮМДАРЫНЫН 10-11 КЛАССТАРЫ ҮЧҮН «БИОЛОГИЯ» ПРЕДМЕТИ БОЮНЧА ПРЕДМЕТТИК  СТАНДАРТЫ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖАЛПЫ БИЛИМ БЕРҮҮ УЮМДАРЫНЫН 10-11 КЛАССТАРЫ ҮЧҮН «ГЕОГРАФИЯ» ПРЕДМЕТИ БОЮНЧА ПРЕДМЕТТИК СТАНДАРТ  

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БИЛИМ БЕРҮҮ УЮМДАРЫНЫН 10-11 КЛАССТАРЫ ҮЧҮН «КЫРГЫЗ ЖАНА ДҮЙНӨЛҮК АДАБИЯТЫ» БОЮНЧА ПРЕДМЕТТИК СТАНДАРТЫ

ПРЕДМЕТНЫЙ СТАНДАРТ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ 10-11-Х КЛАССОВ ШКОЛ С КЫРГЫЗСКИМ, УЗБЕКСКИМ, ТАДЖИКСКИМ ЯЗЫКАМИ ОБУЧЕНИЯ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖАЛПЫ БИЛИМ БЕРҮҮЧҮ УЮМДАРЫНЫН 11 КЛАССТАРЫ ҮЧҮН «АСТРОНОМИЯ» ПРЕДМЕТИ БОЮНЧА ПРЕДМЕТТИК СТАНДАРТЫ

Школа с русским языком обучения

ПРЕДМЕТНЫЙ СТАНДАРТ ПО МАТЕМАТИКЕ 1-4 КЛАСС

ПРЕДМЕТНЫЙ СТАНДАРТ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ В 1-4 КЛАССАХ

ПРЕДМЕТНЫЙ СТАНДАРТ ПО ПРЕДМЕТУ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 1-4 КЛАСС

ПРЕДМЕТНЫЙ СТАНДАРТ ПО “ИЗОБРАЗИТЕЛЬНО-ХУДОЖЕСТВЕННОМУ ТВОРЧЕСТВУ” ДЛЯ 1-4 КЛАССОВ

ПРЕДМЕТНЫЙ СТАНДАРТ  ПО КЫРГЫЗСКОМУ ЯЗЫКУ В ШКОЛАХ С РУССКИМ, УЗБЕКСКИМ, ТАДЖИКСКИМ ЯЗЫКАМИ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ 1-4 КЛАССОВ

ПРЕДМЕТНЫЙ СТАНДАРТ ПО ПРЕДМЕТУ «ТЕХНОЛОГИЯ» ДЛЯ 2-4 КЛАССОВ

ПРЕДМЕТНЫЙ СТАНДАРТ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 3-4 КЛАССЫ

ПРЕДМЕТНЫЙ СТАНДАРТ ПО ЕСТЕСТВОЗНАНИЮ 5 КЛАСС

ПРЕДМЕТНЫЙ СТАНДАРТ ПО ПРЕДМЕТУ «МУЗЫКА» ДЛЯ 5-7 КЛАССОВ

ПРЕДМЕТНЫЙ СТАНДАРТ ПО ПРЕДМЕТУ «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНО-ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО» ДЛЯ 5-7 КЛАССОВ

ПРЕДМЕТНЫЙ СТАНДАРТ ПО МАТЕМАТИКЕ 5–9 КЛАССЫ

ПРЕДМЕТНЫЙ СТАНДАРТ ПО ПРЕДМЕТУ «РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА» ДЛЯ 5-9 КЛАССОВ

ПРЕДМЕТНЫЙ СТАНДАРТ ПО ПРЕДМЕТУ «ТЕХНОЛОГИЯ» ДЛЯ 5-9 КЛАССОВ

ПРЕДМЕТНЫЙ СТАНДАРТ ПО ПРЕДМЕТУ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» ДЛЯ 5-9 КЛАССОВ

ПРЕДМЕТНЫЙ СТАНДАРТ ПО ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО ДЛЯ 5-9 КЛАССОВ

ПРЕДМЕТНЫЙ СТАНДАРТ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 5-9 КЛАССЫ

ПРЕДМЕТНЫЙ СТАНДАРТ ПО ПРЕДМЕТУ «ИНФОРМАТИКА» ДЛЯ 5-9 КЛАССОВ

ПРЕДМЕТНЫЙ СТАНДАРТ ПО ИСТОРИИ ДЛЯ 5-9 КЛАССОВ

ПРЕДМЕТНЫЙ СТАНДАРТ ПО ГЕОГРАФИИ ДЛЯ 5-9 КЛАССОВ

ПРЕДМЕТНЫЙ СТАНДАРТ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 5-11 КЛАСС

ПРЕДМЕТНЫЙ СТАНДАРТ ПО ПРЕДМЕТУ «БИОЛОГИЯ» ДЛЯ 6-9 КЛАССОВ

ПРЕДМЕТНЫЙ СТАНДАРТ ПО ФИЗИКЕ ДЛЯ 7-9 КЛАССОВ

ПРЕДМЕТНЫЙ СТАНДАРТ ПО ПРЕДМЕТУ «ХИМИЯ» ДЛЯ 8-9 КЛАССОВ

ПРЕДМЕТНЫЙ СТАНДАРТ ПО ПРЕДМЕТУ “МАТЕМАТИКА” ДЛЯ 10-11 КЛАССОВ

ПРЕДМЕТНЫЙ СТАНДАРТ ПО ПРЕДМЕТУ “РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА” ДЛЯ 10-11 КЛАССОВ

ПРЕДМЕТНЫЙ СТАНДАРТ ПО ПРЕДМЕТУ «ФИЗИКА» ДЛЯ 10–11 КЛАССОВ

ПРЕДМЕТНЫЙ СТАНДАРТ «ХИМИЯ» ДЛЯ 10–11 КЛАССОВ

ПРЕДМЕТНЫЙ СТАНДАРТ ПО ПРЕДМЕТУ  “ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО”  ДЛЯ 10-11 КЛАССОВ 

ПРЕДМЕТНЫЙ СТАНДАРТ «БИОЛОГИЯ» ДЛЯ 10-11 КЛАССОВ

ПРЕДМЕТНЫЙ СТАНДАРТ «ГЕОГРАФИЯ» ДЛЯ 10-11 КЛАССОВ

ПРЕДМЕТНЫЙ СТАНДАРТ ПО ПРЕДМЕТУ «ИСТОРИЯ КЫРГЫЗСТАНА И МИРОВАЯ ИСТОРИЯ» ДЛЯ 10-11 КЛАССОВ

ПРЕДМЕТНЫЙ СТАНДАРТ ПО ПРЕДМЕТУ “АСТРОНОМИЯ” ДЛЯ 11 КЛАССОВ

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial