КЫРГЫЗ БИЛИМ БЕРҮҮ АКАДЕМИЯСЫ

КЫРГЫЗ БИЛИМ БЕРҮҮ АКАДЕМИЯСЫ

КЫРГЫЗСКАЯ АКАДЕМИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

Электронные ресурсы

Бышыктоо Татаал маселелер

Бышыктоо маселеси 1-класс

Бышыктоо мисалдар 1 класс

Теӊдеме түшүнүгү

Сандын улушун табуу 4 класс 3

8-класс. Тарбиялык сабак 9-май. Эч ким эч качан унутулбайт!

8-класс Тарбиялык сабак Калп айтуу, жала жабуу, алдамчылык. Калптын казаны кайнабайт, жалганчы жарыбайт. Булардын адамга, коомго, мамлекетке зыяндуулугу.

Кыргызстандагы нукура демократиялык түзүлүштү орнотуу үчүн болгон күрөш (2005-жыл 24-март окуясы, 2010-жыл 7-апрель революциясы)

Тема №2. Фигураларды тамга менен белгилөө

Тема №3. Периметр

Көлөмдүү фигуралар

Туюнтмалардагы амалдарды аткаруу тартиби

Бөлүүнүн касиеттери 2-класс  

5-класс Вид глагола

Окуунун классификациясы

Окууну уюштуруу формалары

Кыргыз тилин уйронуу В1 денгээли

Жакши китептин пайдасы

Кыргыз тилин уйронуу А2 денгээли

Кыргыз тилин уйротуу А1 дэнгээли

Он шарт

Окуучуларды ЖРТга даярдоо

Руководство для родителей по раннему  развитию и вмешательству на тему  «Мы и наши дети – шаги навстречу»

Методические рекомендации по организации интегрированного (инклюзивного) образования детей с ограниченными возможностями  в развитии

Методическая поддержка учителям работающих с детьми ОВЗ

Методические рекомендации в помощь родителям детей с ОВЗ

Методические рекомендации психолого-педагогическое сопровождение семьи с ребенком с ОВЗ

Методические рекомендации работа педагога-психолога с родителями детей с ОВЗ

Кыргыз тили жана адабияты  сабагынан тeст менен иштөөгө  окуучуларды даярдоо

9-класс Орус тили Бессоюзные сложные предложения

Музыка сабагы 7-класс

Азыркы мезгилде мектеп балдарына адабиятты окуп-үйрөнүүнүн педагогикалык-методикалык маселери

8-класс Тарбиялык сабак Билим гана адамды эркин, кесипкөй жана бийик кылат

5-класс Тарбиялык сабак Ата-энең сен жөнүндө камкордук көргөн, эми сен ата-энең жөнүндө ойлон. Үй-бүлөнүн мүчөлөрүнүн этикасы

Мамлекеттик тилди үйрөтүүнүн заманбап стратегиялары жана технологиялары тууралуу

8-класс Тарбиялык сабак Адептүүлүктүн мыйзамдары. Уяттуулук жана уятсыздык, абийирдүүлүк жана абийирсиздик, намыстуулук жана намыссыздык

Улуу Жеңиштин 75 жылдыгына арналган тарбиялык сабак “Эч ким, эч нерсе, эч качан унутулбайт!”

Информатика Тапшырмалар 9-класс

Информатика Тапшырмалар 8-класс

Информатика Тапшырмалар 7-класс

Информатика Тапшырмалар 6-класс

Информатика Тапшырмалар 5-класс

Тарых боюнча методикалык сунуштар 7-класс

Менин укугум жана милдеттерим 5-класс

Тарых боюнча методикалык сунуштар 8-класс

Жалпы билим берүүчү орто мектептердин директорунун тарбия иштери боюнча орун басарлары, класс жетекчилери үчүн методикалык жардам

Адам жана коом. 6-класс

5-класс Тарбиялык сабак “Улуу Жеңиш унутулбайт!”

5-класс Тарбиялык сабак “Ата-эне жөнүндө баллада” 2-бөлүк “Үй-бүлөнүн мүчөлөрүнүн этикасы”

5-класс Тарбиялык сабак “Ата-эне жөнүндө баллада” – 1-бөлүк

Онлайн-уроки для детей с ОВЗ

Химия 8-класс

5-класс Тарбиялык сабак “Конок күтүүнүн жана кожоюн болуунун адеби”

6-класс Тарбиялык сабак “Адамзаттын азыгы – китеп”

6-класс Тарбиялык сабак “Атына заты төп келген, чүрөктөй көлдөр кимде бар?”

5-класс Тарбиялык сабак “Жакшылыкка жакшылык, жакшы адамдын иши”

6-класс Тарбиялык сабак “Жалкоолук – жаман жорук”

Адам жана коом предмети боюнча 4-чейректе өтүлүүчү темалар 5-6-9-10-11 класстар

Для классных руководителей Саморазвитие учащихся 6-11 классы на русском языке

Адабий окуу 1-4 класс

Кыргыз тили 1-4 класс

Табият таануу 5 класс

5-класс Тарбиялык сабак “Менин сүйгөн кесибим”

5-класс Тарбиялык сабак “Өнөрлүү-өлбөйт”

Адам жана коом 5-6 9-11 классы

Адеп 1-4 класс

Английский язык для кырг. и русс. 5-10 классы

Астрономия 11 класс

Биология 8-11 классы

География 6-11 классы

Информатика 5-9 классы

История Кыргызстана и мировая история

Көркөм өнөр 1-7 класстар

Кыргызстандын жана дүйнөнүн тарыхы 5-11 класстар

Кыргыз адабияты 5-11 класстар

Кыргыз тил 5-11 класстар

Математика 1-4 класс, кырг.

Математика 1-4 класс, русс.

Математика 5-11 класс

Мекен таануу 1- 4 класс

Музыка 1-7 класс

Русская литература (как вторая)

Русский язык в русских классах 5-11 кл

Русский язык как второй

Табият таануу 5 кл 

Технология 5-9 кл

Физика 7-11 кл

Физкультура 1-11 кл

Химия 8-11 кл

Человек и общество

Манастаануу – Манасоведение

Кислоталар

Кислоталардын алынышы

Негиздер, алардын курамы, аталышы, классификациясы, алынышы

Оксиддер

Оксиддердин алынышы жана касиеттери

Туздар, алардын классификациясы, аталышы, алынышы

Химиялык байланыш

Коваленттик уюлдук байланыш

Коваленттик уюлсуз байланыш

Иондор жана иондук байланыш

Металлдык байланыш

Окистенүү даражасы

Мугалимдерге жардам тема Сапаттык реакциялар

Мугалимдерге жардам: тема: Химиялык реакциялардын жүрүү шарттары. Химиялык экспериментти өткөрүүгө компетенттүү  мамиле

 

«Улуттук баалуулуктардын жана инновациялык технологиялардын негизинде билим берүү системасын моделдештирүү» аттуу эл аралык илимий-практикалык конференция

1) Проф. Акматали Алимбеков Кыргызстан-Туркия «Манас» университети «И. БЕКБОЕВДИН ДИДАКТИКАЛЫК ЭМГЕКТЕРИН ПЕДАГОГИКА ДИСЦИПЛИНАЛАРЫН ОКУТУУДА  КОЛДОНУУ МАСЕЛЕЛЕРИ»

2) Алай районунун  №11 К.Султанов атындагы орто  мектебинин кыргыз тили жана  адабияты мугалими Бегалиева Толкун Ибирагимовна «БИЛИМ БЕРҮҮ СИСТЕМАСЫН МОДЕЛДЕШТИРҮҮГӨ ЭКСПЕРИМЕНТТИК МАМИЛЕ»

3) Абылкасымова А.Е. заслуженный деятель Казахстана, д.п.н., профессор, член-корреспондент НАН РК, академик РАО «О МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В КАЗАХСТАНЕ»

4) Президент Кыргызской академии образования к.п.н. Токтомаметов Алмазбек «БААЛУУЛУКТАРДЫН ЖАНА ИННОВАЦИЯЛЫК ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫН НЕГИЗИНДЕ БИЛИМ БЕРҮҮ СИСТЕМАСЫН МОДЕЛДЕШТИРҮҮ БИЛИМ БЕРҮҮНҮ 2021-2040-ЖЫЛДАРГА ӨНҮКТҮРҮҮ СТРАТЕГИЯСЫНЫН КОНТЕКСТИНДЕ»

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial