КЫРГЫЗ БИЛИМ БЕРҮҮ АКАДЕМИЯСЫ

КЫРГЫЗ БИЛИМ БЕРҮҮ АКАДЕМИЯСЫ

КЫРГЫЗСКАЯ АКАДЕМИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

Электронные ресурсы

Адабий окуу 1-4 класс

Кыргыз тили 1-4 класс

Табият таануу 5 класс

5 класс Менин сүйгөн кесибим

5 класс ӨНӨРЛҮҮ ӨЛБӨЙТ

Адам жана коом 5-6 9-11 классы

Адеп 1-4 класс

Английский язык для кырг. и русс. 5-10 классы

Астрономия 11 класс

Биология 8-11 классы

География 6-11 классы

Информатика 5-9 классы

История Кыргызстана и мировая история

Көркөм өнөр 1-7 класстар

Кыргызстандын жана дүйнөнүн тарыхы 5-11 класстар

Кыргыз адабияты 5-11 класстар

Кыргыз тил 5-11 класстар

Математика 1-4 класс, кырг.

Математика 1-4 класс, русс.

Математика 5-11 класс

Мекен таануу 1- 4 класс

Музыка 1-7 класс

Русская литература (как вторая)

Русский язык в русских классах 5-11 кл

Русский язык как второй

Табият таануу 5 кл 

Технология 5-9 кл

Физика 7-11 кл

Физкультура 1-11 кл

Химия 8-11 кл

Человек и общество

Манастаануу – Манасоведение

Кислоталар

Кислоталардын алынышы

Негиздер, алардын курамы, аталышы, классификациясы, алынышы

Оксиддер

Оксиддердин алынышы жана касиеттери

Туздар, алардын классификациясы, аталышы, алынышы

Химиялык байланыш

Коваленттик уюлдук байланыш

Коваленттик уюлсуз байланыш

Иондор жана иондук байланыш

Металлдык байланыш

Окистенүү даражасы

Мугалимдерге жардам тема Сапаттык реакциялар

Мугалимдерге жардам: тема: Химиялык реакциялардын жүрүү шарттары. Химиялык экспериментти өткөрүүгө компетенттүү  мамиле

 

«Улуттук баалуулуктардын жана инновациялык технологиялардын негизинде билим берүү системасын моделдештирүү» аттуу эл аралык илимий-практикалык конференция

1) Проф. Акматали Алимбеков Кыргызстан-Туркия «Манас» университети «И. БЕКБОЕВДИН ДИДАКТИКАЛЫК ЭМГЕКТЕРИН ПЕДАГОГИКА ДИСЦИПЛИНАЛАРЫН ОКУТУУДА  КОЛДОНУУ МАСЕЛЕЛЕРИ»

2) Алай районунун  №11 К.Султанов атындагы орто  мектебинин кыргыз тили жана  адабияты мугалими Бегалиева Толкун Ибирагимовна «БИЛИМ БЕРҮҮ СИСТЕМАСЫН МОДЕЛДЕШТИРҮҮГӨ ЭКСПЕРИМЕНТТИК МАМИЛЕ»

3) Абылкасымова А.Е. заслуженный деятель Казахстана, д.п.н., профессор, член-корреспондент НАН РК, академик РАО «О МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В КАЗАХСТАНЕ»

4) Президент Кыргызской академии образования к.п.н. Токтомаметов Алмазбек «БААЛУУЛУКТАРДЫН ЖАНА ИННОВАЦИЯЛЫК ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫН НЕГИЗИНДЕ БИЛИМ БЕРҮҮ СИСТЕМАСЫН МОДЕЛДЕШТИРҮҮ БИЛИМ БЕРҮҮНҮ 2021-2040-ЖЫЛДАРГА ӨНҮКТҮРҮҮ СТРАТЕГИЯСЫНЫН КОНТЕКСТИНДЕ»

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial