КЫРГЫЗСКАЯ АКАДЕМИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

КЫРГЫЗСКАЯ АКАДЕМИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

КЫРГЫЗ БИЛИМ БЕРҮҮ АКАДЕМИЯСЫ

Электронные ресурсы

«Улуттук баалуулуктардын жана инновациялык технологиялардын негизинде билим берүү системасын моделдештирүү» аттуу эл аралык илимий-практикалык конференция

1) Проф. Акматали Алимбеков Кыргызстан-Туркия «Манас» университети «И. БЕКБОЕВДИН ДИДАКТИКАЛЫК ЭМГЕКТЕРИН ПЕДАГОГИКА ДИСЦИПЛИНАЛАРЫН ОКУТУУДА  КОЛДОНУУ МАСЕЛЕЛЕРИ»

2) Алай районунун  №11 К.Султанов атындагы орто  мектебинин кыргыз тили жана  адабияты мугалими Бегалиева Толкун Ибирагимовна «БИЛИМ БЕРҮҮ СИСТЕМАСЫН МОДЕЛДЕШТИРҮҮГӨ ЭКСПЕРИМЕНТТИК МАМИЛЕ»

3) Абылкасымова А.Е. заслуженный деятель Казахстана, д.п.н., профессор, член-корреспондент НАН РК, академик РАО «О МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В КАЗАХСТАНЕ»

4) Президент Кыргызской академии образования к.п.н. Токтомаметов Алмазбек «БААЛУУЛУКТАРДЫН ЖАНА ИННОВАЦИЯЛЫК ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫН НЕГИЗИНДЕ БИЛИМ БЕРҮҮ СИСТЕМАСЫН МОДЕЛДЕШТИРҮҮ БИЛИМ БЕРҮҮНҮ 2021-2040-ЖЫЛДАРГА ӨНҮКТҮРҮҮ СТРАТЕГИЯСЫНЫН КОНТЕКСТИНДЕ»

Copy link
Powered by Social Snap