КЫРГЫЗ БИЛИМ БЕРҮҮ АКАДЕМИЯСЫ

КЫРГЫЗ БИЛИМ БЕРҮҮ АКАДЕМИЯСЫ

КЫРГЫЗСКАЯ АКАДЕМИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

Илимий изилдөө уюштуруу лабораториясы / Лаборатория организации научных исследований

Илимий изилдөөлөрдү уюштуруу лабораториясы Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин алдындагы Кыргыз билим берүү академиясынын түзүмдүк бөлүмү.

Илимий изилдөөлөрдү уюштуруу лабораториясы өз ишин КББАнын Уставына, Окумуштуулар кеңешинин чечимдерине, академиянын Президентинин буйруктарына жана тескемелерине, ошондой эле ушул Жобого ылайык жүргүзөт.

Лабораториянын максаты – КББАнын педагогика илими жаатындагы илимий изилдөөлөрүн координациялоо.

Лабораториянын милдеттери:

– кызматкерлердин жүктөлгөн функционалдык милдеттерин сапаттуу аткаруусун камсыз кылуу;

– КРдин ББИМдин буйрутмасын аткаруунун алкагында илимий изилдөөлөрдү, эксперттик, аналитикалык ишмердиктерди жүргүзүү;

– билим берүү системасын жана педагогикалык илимди өнүктүрүүнүн өзгөрүүлөрүнө жана муктаждыктарына ылайык изилдөө багыттарын жана иш-аракеттерди өркүндөтүү боюнча сунуштарды жана рекомендацияларды киргизүү.


Лаборатория организации научных исследований структурное подразделение Кыргызской академии образования при Министерстве образования и науки Кыргызской Республики.

Лаборатория организации научных исследований осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом КАО, решениями Ученого совета, приказами и распоряжениями  Президента академии, а также настоящим Положением.

Целью лаборатории является координация научных исследований КАО в области педагогической науки.

Основные обязанности лаборатории:

– обеспечить качественное выполнение сотрудниками возложенных функциональных обязанностей;

– проводить научные исследования, экспертные, аналитические виды деятельности в рамках выполнения заказа МОН КР;

– вносить предложения и рекомендации по совершенствованию направлений исследований и деятельности в соответствии с изменениями и потребностями развития системы образования и педагогической науки.


  • Лаборатория башчысы / Заведующий лабораторией –
  • Башкы илимий кызматкер / Главный научный сотрудник – Добаев К.Д.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial