КЫРГЫЗ БИЛИМ БЕРҮҮ АКАДЕМИЯСЫ

КЫРГЫЗ БИЛИМ БЕРҮҮ АКАДЕМИЯСЫ

КЫРГЫЗСКАЯ АКАДЕМИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

Отдел организационно-методической работы

Уюштуруу методикалык бөлүм (УМБКыргыз билим берүү академиясынын структуралык бөлүгү болуп саналат. УМБ өзүнүн ишмердигин КББАнын Уставына, КББАнын Окумуштуулар кеңешинин, илимий-методикалык кеңештин, редакциялык-басма кеңешинин чечимдерине  ылайык жана Кыргыз билим берүү академиясынын президентинин буйругунун, ошондой эле ушул жобонун негизинде ишке ашырат. УМБдүн ишин  бөлүм башчы уюштурат.

УМБдүн максаты жана милдеттери

–  УМБдүн максаты республикадагы билим берүүнүн мазмунун калыптандыруу  жана сапатын  жогорулатууга жардам көрсөтүү, методикалык жактан жардам көрсөтүү, республикалык деңгээлдеги иш-чараларды уюштуруу.

– семинарларды, конференцияларды, конкурстарды, педагогикалык окууларды, окуучулардын областтык олимпиадаларын,  «Жыл мугалими» конкурсун, билим берүү кызматкерлеринин август кеңешмесин уюштуруу.

– окуу-методикалык материалдарды даярдоо, окуу программаларын, экзамендик материалдарды даярдоону уюштуруу жана республиканын билим берүү мекемелерин алар менен камсыз кылуу.

– КББАнын коомдук, коомдук-маданий иш-чараларга активдүү катышуу.

 

Информация об Организационно-методическом отделе

                  Отдел организационно-методической работы (ОМО) является структурным подразделением Кыргызской академии образования. ОМО осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом КАО, решениями Ученого совета, научно-методического совета, редакционно-издательского совета КАО, приказами и распоряжениями Президента Кыргызской академии образования, а также настоящим положением. Работу ОМО организует его заведующий.

Цели и задачи ОМО

–  целью ОМО является содействие системе образования в формировании содержания и повышения качества образования в республике, осуществляет методическое обеспечение, организацию мероприятий республиканского масштаба.

–  организует семинары, конференции, конкурсы, педагогические чтения, областные олимпиады школьников, конкурс «Учитель года» и содействует организации августовских методических совещаний работников образования.

– организует работу по подготовке учебно-методических материалов, учебных программ, экзаменационных материалов и обеспечивает ими образовательные учреждения республики.

– Участвует в общественных, общественно-культурных мероприятиях КАО.

              

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial