КЫРГЫЗ БИЛИМ БЕРҮҮ АКАДЕМИЯСЫ

КЫРГЫЗ БИЛИМ БЕРҮҮ АКАДЕМИЯСЫ

КЫРГЫЗСКАЯ АКАДЕМИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

Отдел экспертизы и апробации «УМК»

  Кыргыз билим берүү академиясынын окуу-методикалык комплекстерди экспертизалоо жана апробациялоо  бөлүмү (ОМК ЭА) Кыргыз билим берүү академиясынын  тармактык бөлүмү болуп эсептелинет. ОМК ЭА өзүнүн ишмердигин КАОнун Уставынын, Окмуштуулар кеңешинин , илимий-усулдук кеңештин, КАОнун редакциялык-басма кеңешинин, Кыргыз билим берүү академясынын Президентинин жана учурда   кабыл алынып жаткан Жобонун негизинде жүргүзөт. ОМК ЭА ишмердигин бөлүм башчы уюштурат. ОМК ЭП башчысы академиянын Президенти тарабынан ээлеген кызматынан “Окуу китеби” басма борборунун директорунун сунушунун негизинде кабыл алынган тартипте дайындалат жана башотулат. Административдик тартипте ал “Окуу китеби” басма борборунун директоруна баш ийет.

                                       ОМК ЭА максаты жана милдети

 -Эксперттер менен эмгек келишимин түзүүнү жүргүзөт.

-Кызматкерлерди иш сапарга чыгуусуна буйрук чыгаруу үчүн, рапорт жазылат.

-эксперттердин отчетун  уюштурат.

-экспертиза, апробациалоо боюнча окууларды  уюштурулат.

-критерийлерди иштеп чыгат  жана аларды  лабораториялар менен бирдикте ишке ашырат.

-пилоттук мектептерге эксперттерди уюштурат.

-апробацианын жыйынтыктарын лабораториялар менен бирдикте Окмуштуулар кенешине сунуштайт.

-кол жазмалар 2-нускада даярдалат, биринчиси апробация бөлүмүнө, экинчиси басмаканага, үчүнчү көчүрмө  ББжИМ берилет.

-Окмуштуулар кеңешине апробация боюнча материалды жазуу жана    протоколдун          долбоорун даярдоо, сунуштарды жазуу, окмуштуулар кеңешинин  катчысына  жүктөлөт..

-КББАнын коомдук иштерине активдүү катышат.

Жаанбаев Сейитбек – заведующий отделом экспертизы и апробации. (seit.jaanbaev@gmail.com)

 

                            Цель и задачи ОМК

состовляет трудовые договора с экспертами

-оформляет проекты приказов и рапортов сотрудникам уезжающим в командировку.

-организует отчетов экспертов.

-организует обучающейся семинаров.

-разрабатывает критерии и организует их выполнения совместно с лабораториями.

-организует посещение экспертов пилотным школам.

-итоги апробации совместно с соответствующими лабораториями выносит на Ученый совет КАО.

-рукопись учебников готовится в 2-х экземплярах, один экземпляр остается в отделе, второй в типографии, а третий ББ жана Илим министирлигинде.

-материалы по апробации, проекты протоколов.

-КББАнын коомдук иштерине активдүү катышуу.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial