КЫРГЫЗ БИЛИМ БЕРҮҮ АКАДЕМИЯСЫ

КЫРГЫЗ БИЛИМ БЕРҮҮ АКАДЕМИЯСЫ

КЫРГЫЗСКАЯ АКАДЕМИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

Учебные программы

Кыргыз Республикасынын мектепке чейинки билим берүү үчүн программалар

 1. 3төн 6 жашка чейинки балдарды өнүктүрүү «БАЛАЛЫК» программасына методикалык сунуштар
 2. Балдарды мектепке даярдоо «Наристе» программасы (480 саат)
 3. 3төн 6 жашка чейинки  балдарды өнүктүрүү  «БАЛАЛЫК» программасы
 4. «Наристе» балдарды мектепке даярдоо программасына усулдук сунуштар (480 саат)

Окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлүүчү мектептер үчүн

Кыргыз Республикасынын жалпы билим берүүчү уюмдарынын 1-4-класстары үчүн предметтик программалар

 1. Кыргыз тилин экинчи тил катары үйрөтүүнүн деңгээлдик программасы 1-4-класстары
 2. Башталгыч класстардын программасы кыргыз тили жана адабий окуу 1-4 класс
 3. Көркөм өнөр 1-4-класс
 4. Көркөм өнөр боюнча Кут Билим газетасындагы БУПка түшүндүрмө
 5. Тарбия иштеринин жана тарбиялык сабактардын программасы 1-11-класс
 6. Интеграцияланган Мекен таануу предметинин календардык тематикалык планы
 7. Музыка 1-4 класс
 8. Математика 1-4-класстар

Кыргыз Республикасынын жалпы билим берүүчү уюмдарынын 5-9-класстары үчүн предметтик программалар

 1. Көркөм өнөр 5-7-класс
 2. Табият таануу 5-классы
 3. Музыка 5-7-класстары
 4. Технология эмгекке үйрөтүү/черчение 5-9-класстары
 5. Тарых 5-9 класстары
 6. Математика 5-9 класстар
 7. Кыргыз тили боюнча предметтик программасы окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлгөн орто мектептер жана гимназиялардын 5-9-класстары үчүн
 8. Кыргыз тили боюнча предметтик программасы окутуу орус, өзбек, тажик тилдеринде жүргүзүлүүчү мектептердин 5-9 класстары
 9. Кыргыз адабияты боюнча предметтик программасы окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлгөн билим берүү уюмдарынын 5-9 класстары үчүн
 10. КР жалпы билим беруучу мектептери учун Информатика предметинин окуу программасы 5-9-кл
 11. Адам жана коом предмети боюнча предметтик программасы 5-9 класстары
 12. Адам жана коом предмети боюнча предметтик программасы 5-11 класстары 
 13. Программа по русскому языку для 5-9 классов общеобразовательных школ с кыргызским, узбекским, таджикским языками обучения
 14. Программа по русской и мировой литературе для общеобразовательной школы 5-9 классы с кыргызским языком обучения
 15. Жалпы билим берүүчү мектептеринин 5-9-класстар үчүн СКФ окуу китебинин негизинде түзүлгөн Информатика предметинин программасы
 16. Биология 6-9 класстары
 17. География 6-9 класстары
 18. Физика 7-9 класстары
 19. Физика 8-9 класстары
 20. Химия 8-9 класстары
 21. «Диндердин өнүгүү тарыхы» Жалпы билим берүүчү уюмдарынын 9-класстары үчүн программа (базалык багытта)

Кыргыз Республикасынын жалпы билим берүүчү уюмдарынын 10-11-класстары үчүн предметтик программалар

 1. Физика 10-11 класстары (Базалык деңгээл)
 2. Химия 10-11 класстары
 3. Программа аскерге чакырууга чейинки даярдоо 10-11 класстар учун
 4. Кыргыз тили окутуу орус, өзбек, тажик тилдеринде жүргүзүлгөн мектептердин 10-11 класстары үчүн окуу программасы
 5. География 10-11 класстары
 6. Кыргыз тили боюнча предметтик программасы окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлгөн орто мектептер жана гимназиялардын 10-11-класстары үчүн
 7. Кыргыз адабияты боюнча предметтик программасы окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлгөн билим берүү уюмдарынын 10-11 класстары үчүн
 8. Биология 10-11 класстары
 9. Физика жана Астрономия 10-11 класс
 10. Тарых 10-11 класстары

Учебные программы для дошкольных образовательных организаций Кыргызской Республики

 1. Программа развития детей от 3 до 6 лет «БАЛАЛЫК»
 2. Программа подготовки детей к школе «Наристе» (480 часов)
 3. Методические рекомендации к программе по подготовке детей к школе «Наристе» (480 часов)
 4. Методические рекомендации к программе развития детей  от 3 до 6 лет «БАЛАЛЫК»

Школы с русским языком обучения

Учебные программы для 1-4 классов общеобразовательных организаций Кыргызской Республики

 1. Методические рекомендации к предметам  Родиноведение и ИХТ
 2. ИХТ 1-7 класс
 3. Физическая культура 1-4 класс
 4. Математика 1-4 класс
 5. Окутуу орус тилинде жүргүзүлгөн жалпы билим берүүчү (эне тили дунган тили болгон) мектептердин 1-4-класстары үчүн кыргыз тилинин программасы 2022 ж.
 6. Музыка 1-4 класс
 7. Русский язык и чтение 1-4 класс
 8. Я и мир 1-4 класс
 9. Английский язык 3-4 класс

Учебные программы для 5-9 классов общеобразовательных организаций Кыргызской Республики

 1. Естествознание 5 класс
 2. ИХТ 1-7 класс
 3. Музыка 5-7 класс
 4. Технологии 5-9 класс
 5. Русский язык 5-9 класс
 6. Русская литература 5-9 класс
 7. Математика 5-9 класс
 8. Информатика 5-9 класс
 9. История 5-9 класс
 10. Английский язык 5-9 класс
 11. Физкультура 5-9 класс
 12. Человек и общество 5-9 класс
 13. Человек и общество 5-11 класс
 14. Информатика (ФСК) 5-9 классов
 15. Биология 6-9 класс
 16. География 6-9 класс
 17. Окутуу орус тилинде жүргүзүлгөн жалпы билим берүүчү (эне тили дунган тили болгон) мектептердин 7-9-класстары үчүн кыргыз тилинин программасы 2022 ж.
 18. Физика 7-9 класс
 19. Химия 8-9 класс
 20. Физика и Астрономия 7-11 класс
 21. История развития религий 9 класс (базовый)

Учебные программы для 10-11 классов общеобразовательных организаций Кыргызской Республики

 1. Физика 10-11 класс
 2. Химия 10-11 класс
 3. Окутуу орус тилинде жүргүзүлгөн жалпы билим берүүчү (эне тили дунган тили болгон) мектептердин 11-класстары үчүн кыргыз тилинин программасы 2022 ж.
 4. Русский язык 10-11 класс
 5. Допризывная подготовка 10-11 класс
 6. Русский язык 10-11 класс для школ с кыргызским, узбекским, таджикским языками обучения
 7. Астрономия 11 класс
 8. География 10-11 класс
 9. Биология 10-11 класс
 10. Физика и Астрономия 11 клас

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial