КЫРГЫЗ БИЛИМ БЕРҮҮ АКАДЕМИЯСЫ

КЫРГЫЗ БИЛИМ БЕРҮҮ АКАДЕМИЯСЫ

КЫРГЫЗСКАЯ АКАДЕМИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

Учебные программы

Кыргыз Республикасынын мектепке чейинки билим берүү үчүн программалар

 1. 3төн 6 жашка чейинки балдарды өнүктүрүү «БАЛАЛЫК» программасына методикалык сунуштар
 2. Балдарды мектепке даярдоо «Наристе» программасы (480 саат)
 3. 3төн 6 жашка чейинки  балдарды өнүктүрүү  «БАЛАЛЫК» программасы
 4. «Наристе» балдарды мектепке даярдоо программасына усулдук сунуштар (480 саат)

Окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлүүчү мектептер үчүн

Кыргыз Республикасынын жалпы билим берүүчү уюмдарынын 1-4-класстары үчүн предметтик программалар

 1. Кыргыз тилин экинчи тил катары үйрөтүүнүн деңгээлдик программасы 1-4-класстары
 2. Башталгыч класстардын программасы кыргыз тили, адабий окуу жана класстан тышкаркы окуу, математика, мекен таануу 1-4 класс
 3. Көркөм өнөр 1-7-класс
 4. Көркөм өнөр боюнча Кут Билим газетасындагы БУПка түшүндүрмө
 5. Тарбия иштеринин жана тарбиялык сабактардын программасы 1-11-класс
 6. Интеграцияланган Мекен таануу предметинин календардык тематикалык планы
 7. Музыка 1-4 класс
 8. Математика боюнча окуу программа 1-4-класстар үчүн

Кыргыз Республикасынын жалпы билим берүүчү уюмдарынын 5-9-класстары үчүн предметтик программалар

 1. Көркөм өнөр 1-7-класс
 2. Табият таануу боюнча предметтик программасы 5-классы
 3. Музыка предмети боюнча предметтик программасы 5-7-класстары
 4. Технология эмгекке үйрөтүү/черчение боюнча предметтик программасы 5-9-класстары
 5. Тарых боюнча предметтик программасы 5-9 класстары
 6. Математика боюнча предметтик программасы 5-9 класстар
 7. Кыргыз тили боюнча предметтик программасы окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлгөн орто мектептер жана гимназиялардын 5-9-класстары үчүн
 8. Кыргыз тили боюнча предметтик программасы окутуу орус, өзбек, тажик тилдеринде жүргүзүлүүчү мектептердин 5-9 класстары
 9. Кыргыз адабияты боюнча предметтик программасы окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлгөн билим берүү уюмдарынын 5-9 класстары үчүн
 10. КР жалпы билим беруучу мектептери учун Информатика предметинин окуу программасы 5-9-кл
 11. Адам жана коом предмети боюнча предметтик программасы 5-9 класстары
 12. Адам жана коом предмети боюнча предметтик программасы 5-11 класстары 
 13. Программа по русскому языку для 5-9 классов общеобразовательных школ с кыргызским, узбекским, таджикским языками обучения
 14. Программа по русской и мировой литературе для общеобразовательной школы 5-9 классы с кыргызским языком обучения
 15. Жалпы билим берүүчү мектептеринин 5-9-класстар үчүн СКФ окуу китебинин негизинде түзүлгөн Информатика предметинин программасы
 16. Биология боюнча предметтик программасы 6-9-класстары
 17. География боюнча предметтик программасы 6-9-класстары
 18. Физика боюнча предметтик программасы 7-9-класстары
 19. Физика 8-9 класс
 20. Химия боюнча предметтик программасы 8-9-класстары
 21. «Диндердин өнүгүү тарыхы» Жалпы билим берүүчү уюмдарынын 9-класстары үчүн программа (базалык багытта)

Кыргыз Республикасынын жалпы билим берүүчү уюмдарынын 10-11-класстары үчүн предметтик программалар

 1. Физика боюнча предметтик программасы 10-11 класстары (Базалык деңгээл)
 2. Химия боюнча предметтик программасы 10-11-класстары
 3. Программа аскерге чакырууга чейинки даярдоо 10-11 класстар учун
 4. Кыргыз тили окутуу орус, өзбек, тажик тилдеринде жүргүзүлгөн мектептердин 10-11 класстары үчүн окуу программасы
 5. География боюнча предметик программасы 10-11 – класстары
 6. Кыргыз тили боюнча предметтик программасы окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлгөн орто мектептер жана гимназиялардын 10-11-класстары үчүн
 7. Кыргыз адабияты боюнча предметтик программасы окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлгөн билим берүү уюмдарынын 10-11 класстары үчүн
 8. Биология боюнча предметтик программасы 10-11-класстары
 9. Физика жана Астрономия 10-11 класс
 10. Тарых боюнча предметтик программасы 10-11 класстары

Учебные программы для дошкольных образовательных организаций Кыргызской Республики

 1. Программа развития детей от 3 до 6 лет «БАЛАЛЫК»
 2. Программа подготовки детей к школе «Наристе» (480 часов)
 3. Методические рекомендации к программе по подготовке детей к школе «Наристе» (480 часов)
 4. Методические рекомендации к программе развития детей  от 3 до 6 лет «БАЛАЛЫК»

Школы с русским языком обучения

Учебные программы для 1-4 классов общеобразовательных организаций Кыргызской Республики

 1. Методические рекомендации к предметам  Родиноведение и ИХТ
 2. Программа для 1-7 классов  по предмету Изобразительно-художественное творчество
 3. Программа по физической культуре для учащихся 1-4 классов
 4. Программа по математике для 1-4 классов
 5. Окутуу орус тилинде жүргүзүлгөн жалпы билим берүүчү (эне тили дунган тили болгон) мектептердин 1-4-класстары үчүн кыргыз тилинин программасы 2022 ж.
 6. Программа по музыке для 1-4 классов

Учебные программы для 5-9 классов общеобразовательных организаций Кыргызской Республики

 1. Программа по естествознанию для общеобразовательной школы 5 класс
 2. Программа по ИХТ для общеобразовательной школы 1-7 классы
 3. Программа по музыке для общеобразовательной школы 5-7 классы
 4. Программа по технологии для общеобразовательной школы 5-9 классы
 5. Программа по русскому языку для общеобразовательной школы 5-9 классы
 6. Программа по русской литературе для общеобразовательной школы 5-9 классы
 7. Программа по математике для общеобразовательной школы 5-9 классы
 8. Программа по информатике для общеобразовательных школ КР для 5-9 кл
 9. Программа по истории для общеобразовательной школы 5-9 классы
 10. Программа  по английскому языку для общеобразовательной школы 5-9 классы
 11. Программа по физкультуре для общеобразовательной школы 5-9 классы
 12. Программа по человек и общество для общеобразовательной школы 5-9 классы
 13. Программа по человек и общество для общеобразовательной школы 5-11 классы 
 14. Программа по информатике по учебнику ФСК для общеобразовательной школы 5-9 классов
 15. Программа  по биологии для общеобразовательной школы  6-9 классы
 16. Программа по географии для общеобразовательной школы 6-9 классы
 17. Окутуу орус тилинде жүргүзүлгөн жалпы билим берүүчү (эне тили дунган тили болгон) мектептердин 7-9-класстары үчүн кыргыз тилинин программасы 2022 ж.
 18. Программа по физике для общеобразовательной школы 7-9 классы
 19. Программа по химии для общеобразовательной школы 8-9 классы
 20. Физика и Астрономия 7-11 класс
 21. Программа по предмету «История развития религий» для 9-х классов общеобразовательных организаций (базовый)

Учебные программы для 10-11 классов общеобразовательных организаций Кыргызской Республики

 1. Программа по физике для общеобразовательной школы 10-11 классы
 2. Программа по химии для общеобразовательной школы 10-11 классы
 3. Окутуу орус тилинде жүргүзүлгөн жалпы билим берүүчү (эне тили дунган тили болгон) мектептердин 11-класстары үчүн кыргыз тилинин программасы 2022 ж.
 4. Программа по русскому языку 10-11 классы
 5. Программа по допризывной подготовке для 10-11 классов
 6. Программа по русскому языку для 10-11 классов общеобразовательных школ с кыргызским, узбекским, таджикским языками обучения
 7. Программа  по астрономии для общеобразовательной школы 11 класс
 8. Программа по географии для общеобразовательной школы 10-11 классы
 9. Программа  по биологии для общеобразовательной школы  10-11 классы
 10. Физика и Астрономия 11 класс

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial