КЫРГЫЗ БИЛИМ БЕРҮҮ АКАДЕМИЯСЫ

КЫРГЫЗ БИЛИМ БЕРҮҮ АКАДЕМИЯСЫ

КЫРГЫЗСКАЯ АКАДЕМИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

Кыргыз билим берүү академиясы жарыялайт / Кыргызская академия образования объявляет конкурс

2020 -2021- окуу жылына сырттан окуу бөлүмүнө бюджеттик жана контракттык негизде төмөнкү адистиктер боюнча аспирантурага кабыл алууну  жарыялайт:

13.00.01 – Жалпы педагогика, педагогиканын жана билим берүүнүн тарыхы;

13.00.02 – Окутуунун жана тарбиялоонун теориясы менен методикасы (окуу предметтери боюнча);

13.00.04 – Дене тарбиянын теориясы жана методикасы, спорттук машыгуу, ден соолукту чыңдоо жана дене тарбиянын адаптациясы;

13.00.08 – Кесиптик билим берүүнүн теориясы жана методикасы.

Окуу сырттан окуу түрүндө жүргүзүлөт.

Аспирантурада окуу мөөнөтү өндүрүштөн ажыратылбай-4 жыл.

Аспирантурага кирүү үчүн төмөндөгүдөй экзамендер тапшырылат:

 1. Тандап алган адистиги боюнча
 2. Философия
 3. Англис же немец тилдери
 4. Мамлекеттик тил

Кирүү экзамендери 2020 – жылдын 2-ноябрынан

30- ноябрына чейин жүргүзүлөт.

Документтер  2020-жылдын 1-октябрынан

30-октябрына чейин  кабыл алынат .

Керектүү документтер:

 1. Кыргыз билим берүү академиясынын президентинин наамына арыз.
 2. Дипломдун көчүрмөсү (нотариалдык күбөлөндүрүү менен).

3.Эмгек китепчесинин көчүрмөсү (күбөлөндүрүү менен, 2-     жылдан кем эмес илимий-педагогикалык стаж).

 1. Быйылкы 2019-2020-окуу жылы жогорку окуу жайын артыкчылык диплому менен бүтүргөндөр окуу жайдын окумуштуулар кеңешинин чечими менен тапшырышат.
 2. Өздүк баракча, сүрөтү менен.
 3. Өмүр баяны.
 4. Реферат.
 5. Илимий эмгектердин тизмеси.

 

Кыргыз билим берүү академиясы.

Дареги: 720040, Эркиндик бульвары, 25. Аспирантура бөлүмү, 22-бөлмө.

КББАнын сайты: www. kао. kg

Тел.: 62-14-39, электрондук почта: kao_12@mail.ru, b.beishenbaeva@yandex.ru

 

На обучение в аспирантуре на 2020-2021 учебный год на бюджетной и контрактной основе без отрыва от производста по следующим специальностям:

13.00.01- Общая педагогика, история педагогики и образования;

13.00.02- Теория и методика обучения и воспитания (по учебным предметам);

13.00.04 – Теория  и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры;

13.00.08 – Теория и методика профессионального образования.

Обучения ведется заочно.

Срок обучения заочно – 4 года. Срок приема документов – 1 месяц со дня опубликования. Для поступления в аспирантуру сдаются следующие экзамены:

 1. Спец. предмет.
 2. Философия.
 3. Английский /немецкий язык.
 4. Государственный язык

Вступительные экзамены проводятся с 2 по 30 ноября 2020 года. Документы принимаются с 1 по 30 октября 2020 года.

 

Необходимые документы:

 1. Заявления на имя президента КАО.
 2. Копия диплома (заверенная нотариусом).
 3. Копия трудовой книжки (заверенная).
 4. Выпускники, имеющие диплом с отличием, выпуска 2019-2020 учебного года, решением ученого Совета вуза могут принимать участие в конкурсе.
 5. Личный листок по учету кадров с фотографией.
 6. Автобиография.
 7. Реферат.
 8. Список научных трудов.

 

Кыргызская академия образования

Адрес: 720040, Бульвар Эркиндик, 25. Отдел аспирантуры, 22 кабинет.Сайт као:  www.kао.kg

Тел.: 62-14-39, электронная почта: kao_12@mail.ru, b.beishenbaeva@yandex.ru

 

 

fb-share-icon

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial