КЫРГЫЗ БИЛИМ БЕРҮҮ АКАДЕМИЯСЫ

КЫРГЫЗ БИЛИМ БЕРҮҮ АКАДЕМИЯСЫ

КЫРГЫЗСКАЯ АКАДЕМИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

Өтүлгөн вебинарлар тууралуу маалымат / Информация о проведенных вебинарах

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин алдындагы жалпы билим берүүчү мектептердин мугалимдерин методикалык жактан колдоо боюнча КББАнын кызматкерлери тарабынан 2020-жылдын сентябрында ѳткѳрүлгѳн вебинарлар тууралуу

 

М А А Л Ы М А Т

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин мектеп мугалимдерин методикалык жактан колдоо тууралуу тапшырмасына ылайык (2020-ж. 3-сентябрь) предметтик вебинарларды ѳткѳрүүнүн тематикалары жана графиги иштелип чыккан.

Вебинар 2020-жылдын 7-сентябрынан 17-сентябрына чейин 16 багытта, анын ичинде: 13 предметтик, 3 педагогика жана тарбия ишине байланыштуу ѳткѳрүлдү.

Вебинарды даярдоо жана ѳткѳрүүдѳ КББАнын кызматкерлери (25тен ашуун) активдүү катышышты, ошондой эле окуу китептердин авторлору (Кадыралиев С.К, Доорбекова Г., Рыспаева Б.С., Иманкулов М. ж.б.), окуу программаларды түзүүчүлѳр (Син Е.Е., Ибирайым к. А., Дуйшеналиев Ж.С., Мурзаибраимова Б.Б., Акматов Д.А., Рысбаев С.К. ж.б.), ЖОЖдордун окутуучулары (Отурбекова А.М., Жамангулова К.У. ж.б.), мектеп мугалимдери (Мамытова М., Момункулова Ж., Дооронова Ф., Алишерова Б., Камчиева А.М.) тартылды.

Вебинарга республиканын бардык региондорунан катардагы мугалимдер, методисттер, мектеп жетекчилери катышышты. Жалпы катышуучулардын саны 1600дѳн ашык кишини түздү.

Өткѳрүлгѳн вебинарлардын видеоматериалдары ошол эле күнү КББАнын сайтына видеороликтер You Tube каналына, тактап айтканда, тѳмѳнкү предметтер боюнча: музыка (Дуйшеналиев Ж.С.), информатика (Ибирайым кызы А.), орус тилик (Тагаева Г.), Манастануу (Байгазиев С.О., Мурзалиева З.К.), башталгыч мектептер (Аттокурова Ч.), технология жана кѳркѳм ѳнѳр технологиясы (Акматов Д.), физика (Мурзаибраимова Б.Б.), математика (Син Е.Е.), химия (Рысбаева Б.С.), тарбия иши (Добаев К.Д.), инклюзивдик билим берүү (Добаев К.Д.) ж.б. жайгаштырылды

Бардык вебинарлар алдын ала даярдалган презентациялык материалдар менен коштолду. Вебинар учурунда мугалимдер тарабынан 250дѳн ашык суроо берилди. Кыргыз тили предмети боюнча вебинар техникалык себептерге байланыштуу үзгүлтүккѳ учурады.  

Вебинарларды ѳткѳрүүнүн жыйынтыгы тѳмѳнкүлѳрдү кѳрсѳттү:

 1. Вебинарларды даярдоо, уюштуруу, ѳткѳрүү жана техникалык коштоо канаатандырарлык деңгээлде болду. КББАнын жооптуу кызматкерлери тарабынан зарыл болгон презентациялык материалдар, атайын иштелмелер, слайддар, сабактардын фрагменттери, дидактикалык материалдар ж.б. даярдалган.
 2. КББАнын кызматкерлери тарабынан тандалып алынган вебинарлардын тематикалары абдан актуалдуу болуп, мугалимдердин ѳзгѳчѳ кызыгууларын жаратты. Мугалимдердин кѳп сандаган суроолору жана вебинарга катышууга каалоочулардын кѳптүгү муну далилдеп турат.

Мугалимдерди тѳмѳнкү суроолор кѳбүрѳѳк кызыктырды:

– предметтер боюнча онлайн сабактарды ѳткѳрүү (мазмунду тандоо, окуучулардын ѳз алдынча иштери, кайтарым байланыш, окуучулардын билимдерин баалоо, класстык журналдарды толтуруу ж.б.);

– аралыктан окутууда мугалимдин, ата-эненин жана окуучулардын милдеттери;

– мамлекеттик стандарттардагы ѳзгѳрүүлѳр тууралуу;

– предметтик компетенттүүлүктѳр жана онлайн сабактарда компетенттүүлүктѳрдү калыптандыруу;

– календардык-тематикалык пландаштыруу кандай болууга тийиш?

– кайсы окуу китептер менен иштѳѳ керек?

– мектептик предметтерди интеграциялоону ишке ашыруу жана класстык журналды кантип толтуруу керек?

– окутуу орус тилинде жүргүзүлгѳн мектептерге эмне үчүн календардык-тематикалык пландар жарык кѳргѳн жок?

– методикалык колдонмолорду, текшерүү иштеринин жана жат жазуу жыйнактарын кантип алууга болот?

– эмне үчүн видеосабактар кыскартылып берилген?

– лабораториялык сабактарды кантип ѳткѳрүү керек?

– тарбиялык иштердин жана үй-бүлѳлүк тарбиянын ѳзгѳчѳлүктѳрү;

– жаңы окуу китептерине карата методикалык колдонмолор эмне үчүн жетишпейт? ж.б.         

Мектеп мугалимдеринен тѳмѳндѳгүдѳй сунуштар келип түштү:

 1. Вебинарларды ѳткѳрүү практикасын улантуу. Бул жумушту системалуу түрдѳ жана стратегиялык зарыл көйгөйлөр боюнча (билим берүүнүн концепциясы жана тарбиялоо, мамлекеттик стандарт, базистик окуу план, аралыктан (дистантык) билим берүү ж.б.) ѳткѳрүү зарыл. Бул үчүн ар бир лабораторияда окутуунун кошумча жана эксклюзивдик программасынын жана мугалимдердин кесиптик чеберчиликтерин жогорулатуунун бизнес-планын иштелип чыгуусу зарыл.
 2. Өткѳрүлгѳн вебинарлардын мүмкүнчүлүктѳрү чектелүү экендигин эске алуу менен, республиканын аймактарында мугалимдер менен жолугушууларды жана методикалык окууларды уюштуруу зарыл.
 3. КББАнын материалдык-техникалык базасын чыңдоо, видеожазуулар жана телесабактар үчүн студияларды уюштуруу керек. Вебинарларды КББАнын жетекчилиги астында окуу жылы ичинде үзгүлтүксүз ѳткѳрүү зарыл.
 4. Мектептерде кездешкен кѳйгѳйлѳрдүн негизинде мугалимдердин талаптарын эске алуу менен 2020-жылдын 30-сентябрына чейин КББАнын кызматкерлери үчүн август кеңешмелерине карата сунуштардын талаптарын иштеп чыгуу керек.

 

Окутуунун теориясы жана технологиясы

борборунун директору                Син Е.Е.

22-сентябрь 2020-ж.

ИНФОРМАЦИЯ

о проведенных сотрудниками КАО вебинарах в сентябре 2020 года при МОиН Кыргызской Республики по методической поддержке учителей общеобразовательных школ

 

По поручению Министерства образования и науки Кыргызской Республики (данное на совещание от 3 сентября 2020 года) о проведении предметных вебинаров по методической поддержке учителей школ была разработана тематика и график его проведения.

 Вебинар проводился с 7 по 17 сентября 2020 года по 16 направлениям (13 предметных и 3 по педагогике и воспитательной работе).

 В подготовке и проведении вебинаров наиболее активно участвовали специалисты КАО (более 25 человек), а также привлекались авторы учебников (Кадыралиев С.К, Доорбекова Г., Рыспаева Б.С., Иманкулов М. и др.), составители учебных программ (Син Е.Е., Ибирайым к. А., Дуйшеналиев Ж.С., Мурзаибраимова Б.Б., Акматов Д.А., Рыспаев С.К. и др.), а также преподаватели вузов (Отурбекова А.М., Жамангулова К.У. и др.), учителя школ ( Мамытова М., Момункулова Ж., Дооронова Ф., Алишерова Б., Камчиева А.М.).

 В работе вебинара приняли участие рядовые учителя, методисты, руководители школ со всех регионов республики. Общее количество участников составило более 1 600 человек.

 Видеоматериалы вебинаров размещены на сайте КАО и в YouTube: музыка (Дуйшеналиев Ж.С.), информатика (Ибирайым кызы А.), русский язык (Тагаева Г.), манас тануу (Байгазиев С.О., Мурзалиева З.К.), начальная школа (Аттокурова Ч.), технология и ИХТ (Акматов Д.), физика (Мурзаибраимова Б.Б.), математика (Син Е.Е.), химия (Рысбаева Б.С.), воспитательная работа (Добаев К.Д.), инклюзив (Добаев К.Д.) и др.

Вовремя вебинара учителями было задано более 250 вопросов. Вебинар по предмету «Кыргызский язык» был сорван по техническим причинам.

Итоги работы вебинаров показали:

 1. Подготовка, организация, проведение и техническое сопровождение вебинаров было удовлетворительное. Всеми ответственными специалистами от КАО были подготовлены необходимые презентационные материалы, отдельные разработки, слайды и фрагменты уроков, дидактические материалы и т.п.
 2. Тематика вебинаров разработанные КАО были весьма актуальными и вызвали большой интерес среди учителей. Об этом говорят многочисленные вопросы учителей и отсутствие вакансий на его участие.

Учителей больше всего интересовали такие вопросы как:

– проведение онлайн уроков по предметам (отбор содержания, самостоятельная работа учащихся, обратная связь, вопросы оценивания, заполнение журналов и др.);

– задачи учителей, родителей и учащихся при дистанционном обучении;

– об изменениях в госстандартах;

– о предметных компетентностях и формирование этих компетентностей в онлайн уроках;

– каким должен быть календарно-тематический план;

– по каким учебникам работать;

– как осуществлять интеграцию школьных предметов и как заполнять классный журнал;

– почему не изданы календарно-тематические планы для русских школ;

– как получить методические пособия, сборники контрольных работ, диктантов;

– почему видео уроки даны в сжатом виде;

– как проводить лабораторные занятия;

– особенности воспитательной работы и семейного воспитания;

– почему не хватает методических руководств к новым учебникам и др.

От учителей школ поступили предложения:

 1. Продолжить практику проведения вебинаров. Эту работу необходимо вести систематически и по стратегически важным проблемам (концепция образования и воспитания, государственный стандарт, базисный учебный план, дистанционное образование и др.). Для этого каждой лаборатории необходимо разработать бизнес-план по оказанию дополнительных и эксклюзивных программ обучения и повышения квалификации учителей.
 2. Учитывая ограниченные возможности проводимых вебинаров, организовать встречи и методическую учебу КАО в регионах.
 3. Улучшить материально-техническую базу КАО, организовать студию видеозаписи и телеуроков. Вебинары такого рода проводить под эгидой КАО и в течение всего учебного года.
 4. На основе существующих проблем в школе, до 30 сентября разработать требования к августовским рекомендациям для сотрудников КАО, учитывающие конкретные потребности учителей.

 

 Директор центра

 теории и технологии обучения Син Е.Е.

22 сентября 2020 г.

fb-share-icon

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial