КЫРГЫЗ БИЛИМ БЕРҮҮ АКАДЕМИЯСЫ

КЫРГЫЗ БИЛИМ БЕРҮҮ АКАДЕМИЯСЫ

КЫРГЫЗСКАЯ АКАДЕМИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

“Климаттык өзгөрүүнү орто мектептин окутуу программаларына киргизүү жана мугалимдердин квалификацияларын жогорулатуу”

24-июнда Ж.Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук Университетинде “Климаттык өзгөрүүнү орто мектептин окутуу программаларына киргизүү жана мугалимдердин квалификацияларын жогорулатуу” деген мугалимдер жана жогорку окуу жайлардын бүтүрүүчүлөрүнө арналган тренинг болду. Учурдагы эпидемиологиялык кырдаалды эске алуу менен Чүй областынын жана Бишкек шаарынын мектептеринин мугалимдери, Ж.Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук Университетинин мугалимдери, бүтүрүүчүлөрү,  Кыргыз билим берүү академиясынын вице-президенти п.и.д., профессор У.Э.Мамбетакунов жана ага илимий кызматкер Г.М.Мансапова катышты.

Тренинг Кыргыз билим берүү академиясынын, Ж.Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук Университетинин жана И.Арабаев атындагы Кыргыз Мамлекеттик Педагогикалык Университетинин эксперттери тарабынан иштелип чыккан методикалык окуу куралынын негизинде климаттык өзгөрүү аспекттерин орто билим берүү мекемелериндеги 4 предметтин химия, биология, физика, география окуу мазмунуна киргизүү боюнча өттү. Тренингдин жүрүшүндө мугалимдер жана окуучулар үчүн жазылган окуу-методикалык колдонмолор тууралуу презентациялар жасалып, суроо-жооптор болду.

КУУда өткөн тренинг бир катар министрликтердин, бейөкмөт уюмдардын жана окуу жайлардын катышуусу менен иштелип чыккан Климаттык өзгөрүү боюнча окутуулардын комплекстик иш чаралар планынын  алкагында уюуштурулган. Бул пландын негизги максаты 2030-жылга чейин климаттык өзгөрүү суроолорун билим берүү системасына киргизүү, ушул жаатта мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин квалификациясын жогорулатуу жана калкты маалыматтандыруу боюнча иш-чараларды ишке ашыруу.

Кыргыз билим берүү академиясынын

ага илимий кызматкери Мансапова Гулира

Включение проблематики климата в учебные программы средней школы и повышение квалификации учителей

24 июня в Кыргызском национальном университете имени Ж. Баласагына прошел тренинг для преподавателей и выпускников вузов на тему «Включение проблематики климата в учебные программы средней школы и повышение квалификации учителей».

Учитывая сложившуюся эпидемиологическую ситуацию, принимали участие в онлайн формате: учителя школ Чуйской области и Бишкека, учителя, выпускники Кыргызского национального университета имени Ж. Баласагына, вице-президент Кыргызской академии образования, д.п.н., профессор У.Е. Мамбетакунов и старший научный сотрудник Г.М. Мансапова.

Тренинг по внедрению аспектов изменения климата в учебную программу 4 предметов среднего образования по химии, биологии, физике, географии проведен на основе методических пособий, разработанных специалистами Кыргызской академии образования, Кыргызского национального университета им. Ж. Баласагына. и Кыргызского государственного университета имени И. Арабаева. Во время тренинга были представлены презентации, вопросы и ответы об учебных пособиях, написанных для учителей и учеников.

Тренинг в КНУ был организован в рамках комплексного плана действий по обучению в области изменения климата, разработанного с участием ряда министерств, неправительственных организаций и школ. Основная цель этого плана – ввести изменение климата в систему образования к 2030 году, повысить квалификацию государственных и муниципальных служащих в этой сфере, а также реализовать меры по повышению осведомленности общественности.

Старший научный сотрудник КАО

Мансапова Гулира

 

fb-share-icon

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial