КЫРГЫЗ БИЛИМ БЕРҮҮ АКАДЕМИЯСЫ

КЫРГЫЗ БИЛИМ БЕРҮҮ АКАДЕМИЯСЫ

КЫРГЫЗСКАЯ АКАДЕМИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

Кыргыз Республикасында жалпы мектептик билим берүүнүн МАМЛЕКЕТТИК БИЛИМ БЕРҮҮ СТАНДАРТЫ

2021-жылдын 28-июнунда Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын  долбоорун бирдиктүү порталда коомдук талкуулоо боюнча Кыргыз Республикасынын жалпы билим берүүчү мектебинин Мамлекеттик билим берүү стандарты жарыяланган.

Токтом долбоорунун максаты жана милдети – заманбап билим берүү мейкиндигинде негизги жана предметтик компетенттүүлүктү калыптандырууга багытталган жалпы билим берүүчү жаңы Мамлекеттик билим берүү стандартын киргизүү, бардык балдарга билим алуу үчүн бирдей  жеткиликтүүлүктү камсыз кылуу, анын ичинде инклюзия принциптерин, коопсуз жана өнүгүп жаткан билим берүү чөйрөсүн түзүү жана окуучулардын ар биринин чыгармачылык жөндөмүн, денесаламаттык, психикалык, социалдык, руханий жана адеп-ахлактык өнүгүүсүн аныктоо жана өнүктүрүү үчүн эң ыңгайлуу шарттарды түзүү.

Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин токтомунун долбоору “Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Конституциялык Мыйзамынын 10 жана 17-беренелерине ылайык иштелип чыккан жана менчигине, уюштуруу-укуктук формасына карабастан билим берүү уюмдарынын бардык түрлөрү жана типтери үчүн мектептик билим берүүнүн негизги ченемдик укуктук документи болуп саналат.

Кыргыз Республикасынын жалпы билим берүүчү мектептердин Мамлекеттик билим берүү стандартынын долбоору Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин буйругу менен түзүлгөн жумушчу топ тарабынан түзүлүп, анын курамына педагогикалык коомчулуктун өкүлдөрү, мугалимдер, методисттер жана Кыргыз билим берүү академиясынын илимий кызматкерлери кирди.

Электрондук шилтеме.

Талкуунун мөөнөтү 2021-жылдын 27-июлуна чейин.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

школьного общего образования Кыргызской Республики

28 июня 2021 года Единый портал общественного обсуждения проектов нормативных правовых актов Кыргызской Республики опубликовал на общественное обсуждение Государственный образовательный стандарт школьного общего образования Кыргызской Республики.

Целью настоящего проекта постановления является внедрение нового Государственного образовательного стандарта школьного общего образования, направленного на формирование ключевых и предметных компетентностей в условиях современного образовательного пространства, обеспечение равного и справедливого доступа к образованию всех детей, в том числе и на принципах инклюзии; создание безопасной и развивающей среды обучения и максимально благоприятных условий для выявления и развития творческих способностей каждого, физического, психического, социального, духовно-нравственного развития учащихся.

Настоящий проект постановления Кабинета Министров Кыргызской Республики был разработан в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» и является основным нормативным правовым документом школьного образования, обязательным для всех типов и видов общеобразовательных организаций независимо от форм собственности и организационно-правовой формы.

Задачей настоящего проекта постановления является утверждение нового Государственного образовательного стандарта школьного общего образования, признание утратившим силу некоторых решений Правительства КР.

Проект обновленного Государственного образовательного стандарта школьного общего образования КР был составлен рабочей группой созданной приказом МОН КР в которую вошли представители педагогической общественности, учителя, методисты и научные сотрудники Кыргызской академии образования.

Электронная ссылка.

Срок обсуждения до 27 июля 2021 года.

Супатаева Эльвира Акиновна

fb-share-icon

Один комментарий к Кыргыз Республикасында жалпы мектептик билим берүүнүн МАМЛЕКЕТТИК БИЛИМ БЕРҮҮ СТАНДАРТЫ

  1. ders notu indir

    Постоянная ссылка

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial