КЫРГЫЗ БИЛИМ БЕРҮҮ АКАДЕМИЯСЫ

КЫРГЫЗ БИЛИМ БЕРҮҮ АКАДЕМИЯСЫ

КЫРГЫЗСКАЯ АКАДЕМИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

Самопознание и личностное развитие подростков / Өспүрүмдөрдүн өзүн-өзү таануу жана өнүктүрүү курсу

11-15-августа 2022 года в г.Бишкек состоялся тренинг по курсу “Самопознание и личностное развитие подростков”, организованный  ОО “Youth of Osh” при поддержке МОН КР и Helvеtas в Кыргызстане.

Цель курса – самопознание учащегося и его развитие как личности, способствование формированию его взглядов, мировоззрения, способностей, а также обеспечение стабильности в обществе путем налаживания связей между поколениями.

Данный курс в объеме 72 ч. для проведения классных часов в школе включает три модуля:

I модуль – «Самопознание и личностное развитие» для подростков и молодежи по коммуникативным и жизненным навыкам, также основам профориентации;

II модуль – «Наставничество» для педагогов основанный на педагогике и психологии взаимодействия с учащимися и налаживанию доверительных отношений с учащимися/детьми;

III модуль – «Диалог поколений (Муундар аралык байланыш)» для учителей с целью улучшения практики работы с родителями учащихся школ.

В работе тренинга приняли участие сотрудники КАО, РИПК ППР, областных институтов образования и методических центров республики.

С целью реализации задач в рамках Меморандумов с Министерством образования и науки КР и Кыргызской академией образования, а именно по улучшению образования молодежи и педагогической практики в рамках тренинга разработаны ряд методических пособий /руководств для проведения классных часов.

Общественное объединение «Youth of Osh» прогрессивная молодёжная организация, помогающая молодежи получить знания и навыки для качественной жизни и развития, активно работающая в Кыргызстане более 14 лет.

Супатаева Эльвира

__________________________________________________________________________________________________________________________________2022-жылдын 11-15-августунда Бишкек шаарында Билим берүү жана илим министрлигинин колдоосу менен “Youth of Osh” жана Кыргызстандагы Хельветас коомдук уюму тарабынан уюштурулган “Өспүрүмдөрдүн өзүн-өзү таануу жана өнүктуруу” боюнча окуу курсу болуп өттү.

Курстун максаты – угуучулардын өзүн-өзү таануусу жана инсан катары калыптанышын, анын көз карашына, дүйнө таанымына, жөндөмдүүлүгүнүн калыптанышына салым кошуу, ошондой эле муундардын ортосундагы байланышты түзүү аркылуу коомдогу туруктуулукту камсыз кылуу.

Мектепте класстык сааттарды өткөрүү үчүн бул 72 сааттык курс үч модулду камтыйт:

I модуль – “Өзүн-өзү таануу жана инсандык өнүгүү” өспүрүмдөр жана жаштар үчүн коммуникация жана турмуштук көндүмдөр, ошондой эле кесипке багыт берүүнүн негиздери;

II модуль – окуучулар менен өз ара аракеттенүүнүн педагогикасы жана психологиясы окуучулар/балдар менен ишенимдүү мамилелерди курууга негизделген мугалимдер үчүн “Насаатчылык”;

III модуль – мектеп окуучуларынын ата-энелери менен иштөө тажрыйбасын жакшыртуу максатында мугалимдер үчүн “Муундар аралык байланыш”.

Окууга КББАнын, РПКК ЖКДдин, областтык окуу жайлардын жана республиканын методикалык борборлорунун кызматкерлери катышты.

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги жана Кыргыз билим берүү академиясы тарабынан түзүлгөн меморандумдун алкагындагы милдеттерди ишке ашыруу максатында, тактап айтканда, жаштарды тарбиялоону жана педагогикалык практиканы өркүндөтүү, бир катар окуу куралдары/колдонмолору окутуунун алкагында класстык сааттар иштелип чыккан.

“Youth of Osh” коомдук бирикмеси жаштардын сапаттуу жашоосу жана өнүгүүсү үчүн билим жана көндүмдөрдү алууга жардам берген прогрессивдүү жаштар уюму Кыргызстанда 14 жылдан ашык убакыттан бери жигердүү иштеп келет.

Мансапова Гулира

fb-share-icon

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial