КЫРГЫЗ БИЛИМ БЕРҮҮ АКАДЕМИЯСЫ

КЫРГЫЗ БИЛИМ БЕРҮҮ АКАДЕМИЯСЫ

КЫРГЫЗСКАЯ АКАДЕМИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

АСПИРАНТУРАГА КАБЫЛ АЛУУ / ПРИЕМ В АСПИРАНТУРУ

Кыргыз билим берүү  академиясы 2023-жылына аспирантурага кабыл алуу жарыялайт

бюджеттик жана контракттык негизде төмөнкү адистиктер боюнча:

13.00.01 – жалпы педагогика, педагогиканын жана билим берүүнүн тарыхы;

13.00.02 – окутуунун жана тарбиялоонун теориясы менен методикасы (билим берүү чөйрөсү жана деңгээли боюнча);

13.00.04 – дене тарбиянын теориясы жана методикасы, спорттук машыгуу, ден соолукту чыңдоо жана дене тарбиянын адаптациясы;

13.00.08 – кесиптик билим берүүнүн теориясы жана методикасы.

Арыздар 2022-жылдын 21-октябрынан 21-ноябрына чейин кабыл алынат.

Документтерди кабыл алуу – жарыяланган күндөн баштап 1 ай.

Аспирантурага өтүүнү каалоочулар үчүн төмөндөгү документтерди

топтоо зарыл:

 1. Кыргыз билим берүү академиясынын президентинин атына арыз.
 2. Иштеген жеринен сунуш кат же Окумушутуулар кеңешинин же окуунун отличниги үчүн мамлекеттик аттестациялык комиссиясынын сунушу (мекеменин фирмалык бланкында).
 3. Кадрларды эсепке алуу өздүк баракчасы (толтуруу).
 4. Автобиография.
 5. Мүнөздөмө.
 6. Жогорку кесиптик билими тууралуу адистик же магистрдик дипломунун (дипломдорунун) көчүрмөсү (чет өлкөлүк жарандар үчүн алардын билими тууралуу документтеринин эквиваленттүүлүгү тууралуу күбөлүк) (нотариус тарабынан тастыкталган).
 7. Адистиги боюнча реферат (Минималдык талаптар: компьютерде терилген 15-20 бет, Times New Roman шрифти менен, 14-көлөмдө. максималдуу көлөмү – 20 бет).
 8. Фото 4*6 – 2 даана.
 9. Эмгек китепчесинин көчүрмөсү (печать менен тастыкталган).
 10. Паспортунун көчүрмөсү.

Кыргыз билим берүү академиясы

Адреси: 720040, Эркиндик бульвары, 25.

Аспирантура бөлүмү, 2-этаж, 11-кабинет.

Сайт:  https://kao.kg/

Тел.: + 0 (312) 62-14-74


Кыргызская академия образования объявляет приемв аспирантуру на 2023 год.

на бюджетной и контрактной основе по следующим специальностям:

13.00.01 – Общая педагогика, история педагогики и образования;

13.00.02 – Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования)

13.00.04 – Теория  и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры;

13.00.08 – Теория и методика профессионального образования.

Заявления принимаются с 21 октября по 21 ноября 2022 года.

Срок приема документов – 1 месяц со дня опубликования

Для лиц, желающих поступить в аспирантуру необходимо собрать нижеследующие документы:

 1. Заявление на имя президента Кыргызской академии образования.
 2. Рекомендательное письмо с места работы или рекомендация Учёного совета или государственной аттестационной комиссии для отличников учёбы (на фирменном бланке учреждения)
 3. Личный листок по учёту кадров (заполнить)
 4. Автобиография
 5. Характеристика
 6. Копия диплома (дипломов) специалиста или магистра о высшем профессиональном образовании (для иностранных граждан – удостоверение об эквивалентности их документов об образовании) (заверенная нотариусом)
 7. Реферат по специальности (Минимальные требования: 15-20 страниц печатного текста, шрифтом Times New Roman, 14го размера. максимальный объем – составляет 20 страниц)
 8. Фото 4*6 – 2 шт.
 9. Выписка из трудовой книжки (заверенная печатью)
 10. Копия паспорта

Кыргызская академия образования

Адрес: 720040, Бульвар Эркиндик, 25.

Отдел аспирантуры, 2-й этаж, 11 кабинет.

Сайт:  https://kao.kg/

Тел.: + 0 (312) 62-14-74

fb-share-icon

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial