КЫРГЫЗ БИЛИМ БЕРҮҮ АКАДЕМИЯСЫ

КЫРГЫЗ БИЛИМ БЕРҮҮ АКАДЕМИЯСЫ

КЫРГЫЗСКАЯ АКАДЕМИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

Предметные стандарты

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик билим берүү стандарттары

 1. Кыргыз Республикасынын “Мектепке чейинки билим берүү жана балдарды багуу” мамлекеттик билим берүү стандарты
 2. Государственный образовательный стандарт школьного общего образования Кыргызской Республики (на кырг. и рус. языках)

Окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлүүчү мектептер үчүн

Кыргыз Республикасынын жалпы билим берүүчү уюмдарынын 1-4-класстары үчүн предметтик стандарттар

 1. Дене тарбия боюнча предметтик стандарт 1-4 класстар
 2. Көркөм өнөр боюнча проедметтик стандарт 1-4-класс
 3. Музыка боюнча предметик стандарт 1-4 класстар
 4. Кыргыз тили жана адабий окуу боюнча предметтик стандарт 1-4-класс
 5. Окутуу орус, өзбек, тажик тилдеринде жүргүзүлгөн мектептердин 1-4-класстары үчүн  кыргыз тили боюнча предметтик стандарт
 6. Предметный стандарт по русскому языку в школах с кыргызским, узбекским, таджикским языками обучения для 1-4 классов
 7. Мен жана дүйнө боюнча предметтик стандарт 1-4-класстар
 8. Математика боюнча предметтик стандарт 1-4 класс
 9. Чет тили боюнча предметтик стандарт 1-4-класс

Кыргыз Республикасынын жалпы билим берүүчү уюмдарынын 5-9-класстары үчүн предметтик стандарттар

 1. Табият таануу боюнча предметтик стандарт 5-классы
 2. Музыка боюнча предметтик стандарт 5-7 класстары
 3. Көркөм өнөр боюнча предметтик стандарт 5-7 класстары
 4. Математика боюнча предметтик стандарт 5-11 класстар
 5. Кыргыз адабияты боюнча предметтик стандарт 5-9 класстары
 6. Кыргыз тили боюнча предметтик стандарт 5-9 класстары
 7. Кыргыз адабияты боюнча предметтик стандарт (Окутуу орус, ѳзбек жана тажик тилдеринде жүргүзүлгѳн мектептердин 5-9-класстары үчүн)
 8. Информатика предметинин стандарты 5-9-класстарга
 9. Кыргыз тилин эне тили катары окутуунун стандарты 5-11 класстар
 10. Окутуу орус, өзбек, тажик тилдеринде жүргүзүлүү мектептердин 5-11 класстары үчүн кыргыз тили боюнча предметтик стандарт
 11. Тарых боюнча 5-11 класстар үчүн предметтик стандарт
 12. Технология предмети боюнча предметтик стандарт 5-9 класстары
 13. Адам жана коом предмети боюнча предметтик стандарт 5-11 класстары
 14. Предметный стандарт по русскому языку для школ с кыргызским, таджикским, узбекским языками обучения для 5-9 классов
 15. Предметный стандарт по русской литературе для общеобразовательной школы Кыргызской Республики (с кыргызским, узбекским и таджикским языками обучения) 5-9 классов
 16. Дене тарбия боюнча предметтик стандарт 5-9 класстары
 17. Биология боюнча предметтик стандарт 6-11 класстары
 18. География боюнча предметтик стандарт 6-11 класстары
 19. «Диндердин өнүгүү тарыхы» предмети боюнча жалпы билим берүү уюмдарынын 7-8-9-класстары үчүн предметтик стандарт
 20. Физика жана Астрономия 7–11 класстары
 21. Химия боюнча предметтик стандарт 8-11 класстары

Кыргыз Республикасынын жалпы билим берүүчү уюмдарынын 10-11-класстары үчүн предметтик стандарттар

 1. Кыргыз адабияты боюнча предметтик стандарт (Окутуу орус, ѳзбек жана тажик тилдеринде жүргүзүлгѳн мектептердин 10-11- класстары үчүн)
 2. Кыргыз адабияты боюнча предметтик стандарты 10-11 класстары
 3. Кыргыз жана дүйнөлүк адабияты боюнча предметтик стандарт 10-11 класстары
 4. Предметный стандарт по русской литературе для 10-11-х классов школ с кыргызским, узбекским, таджикским языками обучения
 5. Предметный стандарт по русскому языку для 10-11-х классов школ с кыргызским, узбекским, таджикским языками обучения
 6. Аскерге чакырууга чейинки даярдоо боюнча предметтик стандарт 10-11-класстары

Государственные образовательные стандарты Кыргызской Республики

 1. Государственный образовательный стандарт Кыргызской Республики “Дошкольное образование и уход за детьми”
 2. Требования к структуре дошкольной образовательной  программы

Школы с русским языком обучения

Cтандарты по предметам начальных классов общеобразовательных организаций КР

 1. Предметный стандарт по математике 1-4 класс
 2. Предметный стандарт по русскому языку в 1-4 классах
 3. Предметный стандарт по предмету физическая культура 1-4 класс
 4. Предметный стандарт по изобразительно-художественному творчеству для 1-4 классов
 5. Предметный стандарт Я и мир для 1-4 классов
 6. Предметный стандарт по музыке для 1-4 классов
 7. Предметный стандарт по иностранному языку для 3-4 классов

Cтандарты по предметам для 5-9 классов общеобразовательных школ Кыргызской Республики

 1. Предметный стандарт по естествознанию 5 класс
 2. Предметный стандарт по музыке для 5-7 классов
 3. Предметный стандарт по изобразительному-художественному творчеству для 5-7 классов
 4. Предметный стандарт по математике для 5–11 классов
 5. Предметный стандарт по русской литературе для 5-9 классов
 6. Предметный стандарт по технологии для 5-9 классов
 7. Предметный стандарт по физической культуре для 5-9 классов
 8. Предметный стандарт по человеку и обществу для 5-11 классов
 9. Предметный стандарт по иностранному языку для 5-11 классов
 10. Предметный стандарт по информатике для 5-9 классов
 11. Предметный стандарт по истории для 5-11 классов
 12. Предметный стандарт по географии для 6-11 классов
 13. Предметный стандарт по русскому языку для 5-11 классов
 14. Предметный стандарт по биологии для 6-11 классов
 15. Предметный стандарт по предмету «История развития религий» для 7-8-9 классов
 16. Предметный стандарт по физике и астрономии для 7-11 классов
 17. Предметный стандарт по химии для 8-11 классов

Cтандарты по предметам для 10-11 классов общеобразовательных школ Кыргызской Республики

 1. Предметный стандарт по русской литературе для 10-11 классов
 2. Предметый стандарт по допризывной подготовке для 10-11 классов
 3. Предметный стандарт по физической культуре для 10-11 классов
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial