КЫРГЫЗ БИЛИМ БЕРҮҮ АКАДЕМИЯСЫ

КЫРГЫЗ БИЛИМ БЕРҮҮ АКАДЕМИЯСЫ

КЫРГЫЗСКАЯ АКАДЕМИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

«Мектепте химиялык билим берүүнүн сапатын жогорулатуунун жолдору» / «Пути повышения качества химического образования в школе»

Кыргыз билим берүү академиясында 2022-жылдын 23-майында офлайн жана онлайн форматта «Мектептик билим берүү лабораториясынын жетектөөчү илимий кызматкери п.и.к. Рыспаева Бактыгүл тарабынан  уюштурулган «МЕКТЕПТЕ  ХИМИЯЛЫК  БИЛИМ  БЕРҮҮНҮН САПАТЫН  ЖОГОРУЛАТУУНУН  ЖОЛДОРУ» деген темада семинар болуп өттү. Семинар берилген программа боюнча өттү.

Семинарга КББАнын Мектептик билим берүү лабораториясынын илимий кызматкерлери,  мектепте химиялык билим берүүнүн сапатын жогорулатуунун жолдору боюнча маалымат алгылары келген Республиканын региондорунун химия мугалимдери, методисттери, Ош мамлекеттик университетинин кадрлар бөлүмүнүн башчысы, окутуучу х.и.к. доцент Турдубаева Гүлсайра, Бишкек билим берүү башкармалыгынын Билим берүүнү өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы, химия предмети боюнча адис    Акматова Гүлмира Каленовна онлайн режимде катышышты.

Модератор: Мурзаибраимова Бибисара Бекмаматовна — п.и.к.,

Мектептик билим берүү лабораториясынын башчысы, семинардын программасы менен катышуучуларды тааныштырды.

АшымбаеваТоктобүбү Абасовна — п.и.к., Кыргыз билим берүү академиясынын вице-президенти семинарды ачып, учурда билим берүүдө  мазмундук жана структуралык өзгөрүү  билим берүүнүн  сапатын жогорулатууга алып келээри жөнүндө   маалымат берди.  

Рыспаева Бактыгүл Самыйбековна — п.и.к., Мектептик билим берүү лабораториясынын жетектөөчү илимий кызматкери семинардын уюштуруучусу катары заманбап илимий билим берүү мейкиндигинде мектепте химиялык билим берүүнүн сапатын жогорулатуунун жолдору катары STEMдик мамиле, санариптик технологияны колдонуу, жаңы муундагы окуу китептери  аркылуу сапаттуу билим берүүгө жетишүү, мектеп менен жогорку окуу жайында химиялык билим берүүнүн мазмунун уланмалуулук принцибинин негизинде модернизациялоо анын  сапатын жогорулатууга алып келүүнүн бир  жолу катары белгиледи.   Программада пландаштырылган темалар боюнча баяндамачылар презентация түрүндө  өздөрүнүн баяндамаларын жасашып, пикир алмашышты.

Акматова Гүлмира Каленовна — Бишкек шаарынын билим берүү башкармалыгынын Билим берүүнү өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы, химия предмети боюнча адис  «Химиялык билим берүүнүн мазмунун модернизациялоо» деген темадагы баяндамасында: Мектепте химиялык эксперименттер тиешелүү деңгээлде аткарылбай жаткандыгынын себептери жөнүндө баяндап, анын мазмунун учурдун талабына ылайык модернизациялоо зарылдыгына  токтолду. Химия эксперименталдык илим болгондуктан сабакта практикалык иштерди аткарууда  экологиялык жактан таза заттарды пайдалануу, электрондук ресурстарды пайдалануу практикада жакшы натыйжаны берээри жөнүндө маалымдады.

Жээналиева Закия—КРнын Эл агартуусунун отличниги, Бишкек шаарындагы А. Молдокулов атындагы инновациялык мектеп лицейинин химия мугалими «Санариптик технологияны колдонуу аркылуу химиялык билим берүүнүн сапатын жогорулатуу»  темасы боюнча өзүнүн педагогикалык иш тажрыйбасы боюнча презентация жасады.  Баяндамасында:санариптик технология (иллюстрациялуу, анимациялуу сабак)  окуучулардын эске тутуусун өнүктүрөт. Эске тутуусу өнүккөн окуучу түшүнүү, колдонуу этабына чейин өнүгөөрүн өзүнүн баяндамасында белгиледи.

Алишерова Бактыгүл — КРнын Эл агартуусунун отличниги, Бишкек шаарындагы А. Молдокулов атындагы инновациялык мектеп лицейинин химия мугалими «Санариптик технологияны колдонуу аркылуу химиялык билим берүүнүн сапатын жогорулатуу»  темасы боюнча өзүнүн педагогикалык иш тажрыйбасынан алынган «Электролиттик диссоциация теориясы», «Диссоциация даражасы», «Коллоиддердин колдонулушу»- деген темадагы  видеосабактардын аннотациясы менен мугалимдерге ссылкасын жөнөттү. Окуучулары өздөрүнүн колу менен «Электролиз» темасы приборду жасаган. Демек, окуучусу физикалык, химиялык,  математикалык билимин пайдаланып жасаганы белгиленди. Демек, А. Молдокулов атындагы инновациялык мектеп лицейинин химия мугалимдери  Алишерова Б. Жээналиева З. химия  сабагын окутууда STEMдик мамилени колдоноору белгилүү болду.

Чыкынова Айзура Аркус басмасынан келген өкүл “Сапаттуу химия окуу китеби – сапаттуу билим берүүнүн булагы” деген  темада баяндаманы электрондук ресурстарды колдонуу менен презентациялады.

Жыйынтыгында,  жогорудагы аталыштагы өткөрүлгөн семинар 2021-2040-жылдарда Кыргыз Республикасында Билим берүүнү өнүктүрүү программасынын милдеттеринин бири болгон мектепте сапаттуу билим берүүнү ишке ашырууга багытталган иш чара болду.

Семинардын программасы, презентациялар, баяндамалар КББАнын сайтына  (kao.kg) алдыңкы тажрыйба бөлүмүнө жайгаштырылды.

     Сайтка маалыматты даярдаган Рыспаева Б.С.


23мая 2022 года в Кыргызской академии образования в онлайн/офлайн формате. прошёл семинар на тему «Пути повышения качества химического образования в школе» организованный ведущим научным сотрудником лаборатории школьного образования к.п.н. Рыспаевой Б.

В семинаре  приняли учавствовали научные сотрудники лаборатории школьного образования КАО, учителя, методисты по химии из регионов республики и желающие узнать о путях повышения качества химического образования в школах.  А также приняли участия в онлайн режиме заведующая отделом кадров ОшГУ, преподаватель ,к.х.н., доцент Турдубаева Гулсайра и начальник отдела развития образования Управления образования города Бишкек, специалист по химии Акматова Гульмира Каленовна.

Модератор: Мурзаибраимова Бибисара Бекмаматовна — к.п.н., заведующая лаборатории школьного образования, ознакомила участников семинара программой.

Вице-президент КАО, к.п.н.  Ашымбаева Токтобубу Абасовна поприветствовала всех участников и подчеркнула, что нынешние содержание и структурные изменения в образовании повысят качество образования.

Рыспаева Бактыгуль Самыйбековна — к.п.н., ведущий научный сотрудник лаборатории школьного образования в качестве организатора семинара отметила, что STEM-подход как способ повышения качества химического образования в школах,  использование цифровых технологий, достижение качества образования за счет учебников нового поколения, модернизация содержания химического образования в школах и вузах является одним из путей улучшения его качества в современном научно-образовательном пространстве. Спикеры приняли активное участие и выступили с докладами и обменялись мнениями.

Акматова Гулмира Каленовна — Начальник отдела развития образования Управления образования города Бишкек, специалист-химик в своем докладе «Модернизация содержания химического образования» рассказала о причинах недостаточности проведения химических опытов в школах и о необходимости модернизации его содержания. Поскольку химия является экспериментальной наукой, она отметила, что использование экологически чистых веществ в практической работе  и электронных ресурсов на уроках дает хорошие результаты.

Жээналиева Закия Отличник народного образования КР, учитель химии инновационного лицея имени А. Молдокулова города Бишкек выступила с докладом о своем педагогическом опыте на тему «Повышение качества химического образования за счет использования цифровых технологий». В своем докладе отметила, что цифровые технологии (иллюстрированные, анимационные уроки) развивают память учащихся.

Алишерова Бактыгул – Отличник народного образования КР, учитель химии инновационного лицея имени А.Молдокулова города Бишкек, разослала учителям ссылку с аннотацией видеоуроков из опыта педагогической работы «Повышение качества химического образования за счет использования цифровых технологий»: «Теория электролитической диссоциации», «Степень диссоциации», «Применения коллоидов». Её ученики сделали электролизный прибор своими руками, используя свои физические, химические и математические знания. В итоге было отмечено, что учителя химии Алишерова Б. и Жээналиева З., инновационного лицея имени А.Молдокулова активно используют STEM-подход в обучении химии

Чыкынова Айзура из издательства «Аркус» презентовала свой доклад с применением электронных ресурсов на тему «Качественный учебник химии – источник качественного образования».

В результате, пути повышения качества химического образования, модернизация его содержания, STEM-подход к обучению, использование электронных ресурсов, цифровых технологий, качественные учебники по химии стали теоретически и практически доказанным источником качественного образования. В комментариях были предложения.

Семинар был направлен на внедрение качественного школьного образования, что является одной из задач Программы развития образования в Кыргызской Республике на 2021-2040 годы.

Программа семинара, презентации, доклады были размещены на сайте КАО (www.kao.kg) в разделе лучших практик.

Подготовила Рыспаева Б.С.

fb-share-icon

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial