КЫРГЫЗ БИЛИМ БЕРҮҮ АКАДЕМИЯСЫ

КЫРГЫЗ БИЛИМ БЕРҮҮ АКАДЕМИЯСЫ

КЫРГЫЗСКАЯ АКАДЕМИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

К обсуждению

Кыргыз тилин экинчи тил катары үйрөтүүнүн  деңгээлдик негиздери жана анын  дидактикалык талаптары

Кыргыздын элдик нарктуу түшүнүктөрү

Кыргыз тили, адабияты мугалимине жүз кеңеш

Миниграфия – балдар адабиятына мүнөздүү өзгөчө адабий форма

Кыргыз республикасында 2021-2030-жылдарга карата мектеп окуучуларын жана жаштарды тарбиялоо концепциясы

«ϴзүн өзү таанып билүү» мектеп предметинин концепциясы

Концепция школьного предмета «Самопознание»

Методическое руководство по внедрению цифрового образования в образовательную систему кыргызской республики

Кыргыз республикасынын билим берүү системасына санариптик билим берүүнү киргизүү боюнча методикалык колдонмо

Положение о критериях оценки эффективности научно-исследовательской деятельности главного, ведущего, старшего и научного сотрудника Кыргызской академии образования

Положение о порядке выдвижения, избрания и деятельности академиков, член-корреспондентов, почетных академиков и профессоров Кыргызской академии образования

Улуу устаттын урматына өткөрүлгөн конференция

Кыргыз тилин экинчи тил катары үйрөтүүнүн деңгээлдик программасы

Мугалим, окуучу жана билим берүү тууралуу сөздөр

Баланын окуудан качуусунун  10 себеби

Окуучуларга жагымдуу мамиле жасоонун 10 ыкмасы

Концепция развития профессионального образования КР

Концепция по развитию образовательной системы КР с элементами МИГ

Кыргыз Республикасынын кесиптик билим берүү концепциясы \ Концепция профессионального образования Кыргызской Республики

Кыргыз Республикасынын жалпы орто билим берүү тармагын өнүктүрүүнүн концепциясы \ Концепция общего среднего образования Кыргызской Республики

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial