КЫРГЫЗ БИЛИМ БЕРҮҮ АКАДЕМИЯСЫ

КЫРГЫЗ БИЛИМ БЕРҮҮ АКАДЕМИЯСЫ

КЫРГЫЗСКАЯ АКАДЕМИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

Талкуулоо

«Формирование и развитие жизненных навыков в области гигиены» методическое руководство для воспитателей дошкольных образовательных организаций

«Формирование и развитие жизненных навыков в области гигиены» методическое руководство для учителей начальных классов

«Гигиена тармагында турмуштук көндүмдөрдү калыптандыруу жана өнүктүрүү» мектепке чейинки билим берүү уюмдарынын тарбиячылары үчүн методикалык колдонмо

«Гигиена тармагында турмуштук көндүмдөрдү калыптандыруу жана өнүктүрүү» башталгыч класстардын мугалимдери үчүн методикалык колдонмо

Коррупцияга каршы күрөшүү

Проблемы  коррупции в образовании

Методические  рекомендации к классному часу “Начни с себя!”

3-5 жаштагы балдарды тарбиялоо, өнүктүрүү жана окутуу программасы. Китепканаларда жана башка социалдык объектилерде балдарды өнүктүрүү борборлоруна негизделген.

Проект *МАТЕМАТИКА* программа для общеобразовательной организации 5-11 классы

Адабий билим беруунун концепциясы

Кыргыз республикасынын жалпы билим берүүчү мекемелеринде кыргыз тилин эне тили катары окутуунун концепциясы

Кыргызстандын жалпы билим берүүчү мектептеринде кыргыз тилин экинчи тил катары үйрөтүүнү өркүндөтүүнүн концепциясы

Программа воспитания, развития и образования детей 3-5 лет в Центрах развития ребенка на базе библиотек и других социальных объектах.

1 апреля 2021 года. Наши коллеги НОЦ  «Биологические и социальные основы инклюзии» Института физиологии им. И.П. Павлова РАН, г. Санкт-Петербург, Россия опубликовали “Сборник избранных статей из издания «Важность раннего детства» Фонда Бернарда ван Лира за 2020 год”.

Интеграция против дифференциации

“АДАМ ЖАНА КООМ” Кыргыз Республикасынын жалпы билим берүү уюмдарынын 5-9–класстары үчүн предметтик стандарт

“ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО” Предметный стандарт для 5 – 9 классов общеобразовательной школы Кыргызской Республики

Мугалимдердин керексиз кагаз иштерин канткенде азайта алабыз

Типовой перечень информаций и отчетов, выполняемых работниками общеобразовательных организаций Кыргызской Республики

Кыргыз Республикасынын билим берүү уюмдарынын кызматкерлери аткара турган отчеттордун жана маалыматтардын типтүү тизмеси

Кыргыз тилин экинчи тил катары үйрөтүүнүн  деңгээлдик негиздери жана анын  дидактикалык талаптары

Кыргыздын элдик нарктуу түшүнүктөрү

Кыргыз тили, адабияты мугалимине жүз кеңеш

Миниграфия – балдар адабиятына мүнөздүү өзгөчө адабий форма

«ϴзүн өзү таанып билүү» мектеп предметинин концепциясы

Концепция школьного предмета «Самопознание»

Методическое руководство по внедрению цифрового образования в образовательную систему кыргызской республики

Кыргыз республикасынын билим берүү системасына санариптик билим берүүнү киргизүү боюнча методикалык колдонмо

Положение о критериях оценки эффективности научно-исследовательской деятельности главного, ведущего, старшего и научного сотрудника Кыргызской академии образования

Положение о порядке выдвижения, избрания и деятельности академиков, член-корреспондентов, почетных академиков и профессоров Кыргызской академии образования

Улуу устаттын урматына өткөрүлгөн конференция

Кыргыз тилин экинчи тил катары үйрөтүүнүн деңгээлдик программасы

Мугалим, окуучу жана билим берүү тууралуу сөздөр

Баланын окуудан качуусунун  10 себеби

Окуучуларга жагымдуу мамиле жасоонун 10 ыкмасы

Концепция развития профессионального образования КР

Концепция по развитию образовательной системы КР с элементами МИГ

Кыргыз Республикасынын кесиптик билим берүү концепциясы \ Концепция профессионального образования Кыргызской Республики

Кыргыз Республикасынын жалпы орто билим берүү тармагын өнүктүрүүнүн концепциясы \ Концепция общего среднего образования Кыргызской Республики

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial