КЫРГЫЗ БИЛИМ БЕРҮҮ АКАДЕМИЯСЫ

КЫРГЫЗ БИЛИМ БЕРҮҮ АКАДЕМИЯСЫ

КЫРГЫЗСКАЯ АКАДЕМИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

Учебные программы для школ с русским языком обучения

 1. Кыргыз тили жана адабий окуу предмети боюнча окутуу орус, өзбек, тажик тилдеринде жүргүзүлгөн жалпы билим берүү уюмдары үчүн 1-4 класс
 2. Кыргыз тили предмети боюнча окутуу орус, өзбек, тажик тилдеринде жүргүзүлгөн жалпы билим берүү уюмдары үчүн 5-11 класс
 3. Кыргыз жана дүйнѳ адабияты предмети боюнча окутуу орус, өзбек, тажик тилдеринде жүргүзүлгѳн жалпы билим берүүчү уюдары үчүн 5-11 класс
 4. Русский язык и чтение 1-4 класс
 5. Русский язык 5-11 класс
 6. Русская литература 5-11 класс
 7. Иностранный язык 3-4 класс
 8. Иностранный язык 5-11 класс
 9. История 5-9 класс
 10. История 10-11 класс
 11. Человек и общество 5-11 класс
 12. История развития религий 7-9 класс
 13. Математика 1-4 класс
 14. Математика 5-11 класс
 15. Я и мир 1-4 класс
 16. Естествознание 5 класс
 17. Биология 6-11 класс
 18. География 6-11 класс
 19. Физика и Астрономия 7-11 класс
 20. Химия 8-11 класс
 21. Информатика 5-9 класс
 22. Технология 5-9 класс
 23. Изобразительно – художественное творчество 1-4 класс
 24. Изобразительно – художественное творчество 5-7 класс
 25. Музыка 1-4 класс
 26. Музыка 5-7 класс
 27. Физическая культура 1-4 класс
 28. Физическая культура 5-9 класс
 29. Физическая культура 10-11 класс
 30. Допризывная подготовка 10-11 класс

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial